Przetargi.pl
Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Unichowie

Urząd Gminy Czarna Dąbrówka ogłasza przetarg

 • Adres: 77-116 Czarna Dąbrówka, Czarna Dąbrówka 33
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 059 8212643 , fax. 059 8212644
 • Data zamieszczenia: 2014-05-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Gminy Czarna Dąbrówka
  Czarna Dąbrówka 33 33
  77-116 Czarna Dąbrówka, woj. pomorskie
  tel. 059 8212643, fax. 059 8212644
  REGON: 00540251000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: czarna-dabrowka.com.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Unichowie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest zrealizowanie inwestycji pn.: Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Unichowie i obejmuje wykonanie min.: A. robót przygotowawczych - kpl. 1; B. robót rozbiórkowych - kpl. 1; C. konstrukcji ciągu - kpl. 1; D. konstrukcji chodnika przy DW - kpl. 1; E. konstrukcji chodnika - kpl. 1; F. robót wykończeniowych - kpl. 1; G. małej architektury - kpl. 1; 2. Szczegółowy zakres robót zawarty został w dokumentacji projektowej (załącznik nr 9), STWiO robót budowlanych (załącznik nr 10), przedmiarze robót (załącznik nr 8); 3. Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej terenu budowy i jego otoczenia, a także zdobył, na swoją odpowiedzialność i ryzyko, wszelkie dodatkowe informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i wykonania zamówienia. Koszty dokonania wizji lokalnej terenu budowy ponosi Wykonawca; 4. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacją projektową, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami i normami, na warunkach wskazanych w umowie oraz SIWZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 451127105
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego jest zobowiązany wnieść, przed upływem terminu składania ofert, na czas związania ofertą wadium w wysokości 6 500,00 zł., co jest zgodne z art. 45 PZP

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: bip.czarnadabrowka.pl w zakładce zamówienia publiczne - zagospodarowanie terenu przy świetlicy
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach