Przetargi.pl
Budowa przystani wodnej wraz z zagospodarowaniem terenu przy jeziorze Jasień oraz zagospodarowanie parku wiejskiego w elementy małej infrastruktury turystycznej

Urząd Gminy Czarna Dąbrówka ogłasza przetarg

 • Adres: 77-116 Czarna Dąbrówka, Czarna Dąbrówka 33
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 059 8212643 , fax. 059 8212644
 • Data zamieszczenia: 2014-08-28
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Gminy Czarna Dąbrówka
  Czarna Dąbrówka 33 33
  77-116 Czarna Dąbrówka, woj. pomorskie
  tel. 059 8212643, fax. 059 8212644
  REGON: 00540251000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: czarna-dabrowka.com.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa przystani wodnej wraz z zagospodarowaniem terenu przy jeziorze Jasień oraz zagospodarowanie parku wiejskiego w elementy małej infrastruktury turystycznej
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  I. Realizacja zadania pod nazwą Budowa przystani wodnej wraz z zagospodarowaniem terenu przy jeziorze Jasień oraz zagospodarowanie parku wiejskiego w elementy małej infrastruktury turystycznej jest objęta umową o przyznanej pomocy finansowej Nr 00912-6173-SW1102540-13-14 z dnia 17.07.2014 r. w ramach środka 4.1. Rozwój obszarów zależnych od rybactwa objętego osią priorytetową 4 - Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa i obejmuje wykonanie min. 1. Roboty przygotowawcze kpl. 1, 2. Roboty ziemne kpl. 1, 3. Kosze gabionowe i murki oporowe kpl. 1, 4. Nawierzchnie utwardzone kpl. 1, 5. Pobocze z płyt ażurowych kpl. 1, 6. Wiata kpl. 1, 7. Montaż pomostu kpl. 1, 8. Ułożenie głazów kamiennych kpl. 1, 9. Brama informacyjna kpl. 1, 10. Wyposażenie terenu objętego zainwestowaniem kpl. 1, 11. Roboty wykończeniowe kpl. 1, 12. Zadaszenie sceny - roboty budowlane kpl. 1, II. Szczegółowy zakres robót zawarty został w dokumentacji projektowej stanowiącej załącznik nr 8 (w skład dokumentacji wchodzi projekt budowlany na budowę przystani wodnej wraz z zagospodarowaniem terenu przy jeziorze Jasień oraz zagospodarowanie parku wiejskiego w elementy małej infrastruktury turystycznej i projekt budowlany zadaszenia istniejącej sceny oraz STWIO robót budowlanych) oraz przedmiarze robót stanowiącym załącznik nr 9 III. Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej terenu budowy i jego otoczenia, a także zdobył, na swoją odpowiedzialność i ryzyko, wszelkie dodatkowe informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i wykonania zamówienia. Koszty dokonania wizji lokalnej terenu budowy ponosi Wykonawca. IV.Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacją projektową, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami i normami, na warunkach wskazanych w umowie oraz SIWZ. V. Ponadto do obowiązków wykonawcy należy: 1) przejęcie terenu robót od zamawiającego, 2) dostarczenie deklaracji kierownika budowy o podjęciu obowiązków kierownika budowy wraz z kompletem wymaganych prawem uprawnień i zaświadczeń, 3) prowadzenie ręcznie robót ziemnych w miejscach kolizji z istniejącymi sieciami oraz w pobliżu zieleni oraz zabezpieczenie przed zniszczeniem lub uszkodzeniem istniejącej zieleni, 4) uzgodnienie z właścicielami i zarządcami terenu warunków zajęcia terenu na czas prowadzenia robót budowlanych, 5) kierownik budowy jest obowiązany prowadzić dziennik budowy, 6) uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót (min. wygrabienie i obsianie trawą ubytków zielonych w nawierzchni gruntowej), zaplecza budowy jak i terenów sąsiadujących zajętych lub użytkowanych przez wykonawcę w tym dokonania na własny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prac obiektów, dróg lub ich fragmentów, nawierzchni lub instalacji, 7) niezwłoczne informowanie Zamawiającego o problemach technicznych i okolicznościach, które mogą wpłynąć na jakość robót lub termin zakończenia robót, 8) dostarczenie Zamawiającemu atestów na wbudowane materiały oraz kosztorysu powykonawczego, wykonanie powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej. 3.11. Zamawiający dopuszcza przyjęcie w ofercie materiałów, urządzeń i technologii równoważnych tzn. nie gorszych niż przyjęto w opracowanej dokumentacji - zgodnie z art. 30 ust. 5 PZP
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 451127105
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego jest zobowiązany wnieść, przed upływem terminu składania ofert, na czas związania ofertą wadium w wysokości 13 000,00 zł., co jest zgodne z art. 45 PZP

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: bip.czarnadabrowka.pl w zakładce zamówienia publiczne bud. przyst. wodnej wraz z zagosp. terenu
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach