Przetargi.pl
Zagospodarowanie stawu w miejscowości Rokitki

Urząd Gminy Czarna Dąbrówka ogłasza przetarg

 • Adres: 77-116 Czarna Dąbrówka, Czarna Dąbrówka 33
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 059 8212643 , fax. 059 8212644
 • Data zamieszczenia: 2014-04-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Gminy Czarna Dąbrówka
  Czarna Dąbrówka 33 33
  77-116 Czarna Dąbrówka, woj. pomorskie
  tel. 059 8212643, fax. 059 8212644
  REGON: 00540251000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: czarna-dabrowka.com.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zagospodarowanie stawu w miejscowości Rokitki
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  I. Przedmiotem zamówienia jest zrealizowanie inwestycji pn.: Zagospodarowanie stawu w miejscowości Rokitki i obejmuje wykonanie min.: 1. robót przygotowawczych, 2.ścieżki z kostki betonowej gr 6 cm 3. dostawę i montaż elementów małej architektury 4. pomostu 5. Zieleni 6. tablic informacyjnych 7. lamp solarnych 8. powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej II. Szczegółowy zakres robót zawarty został w dokumentacji projektowej (załącznik nr 5); III. Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej terenu budowy i jego otoczenia, a także zdobył, na swoją odpowiedzialność i ryzyko, wszelkie dodatkowe informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i wykonania zamówienia. Koszty dokonania wizji lokalnej terenu budowy ponosi Wykonawca. IV.Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacją projektową, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami i normami, na warunkach wskazanych w umowie oraz SIWZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 451127105
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: bip.czarnadabrowka.pl w zakładce-zamówienia publiczne-Zagospoda. stawu w miejscowości Rokity
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach