Przetargi.pl
WZP.ZP.271.9.2015 - Budowa miejsca wypoczynku-parku fitness w Kłodawie

Gmina Trąbki Wielkie ogłasza przetarg

 • Adres: 83-034 Trąbki Wielkie, ul. Gdańska 12
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 058 6828323 , fax. 058 6828319
 • Data zamieszczenia: 2015-04-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Trąbki Wielkie
  ul. Gdańska 12 12
  83-034 Trąbki Wielkie, woj. pomorskie
  tel. 058 6828323, fax. 058 6828319
  REGON: 19167506600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.trabkiw.ug.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  WZP.ZP.271.9.2015 - Budowa miejsca wypoczynku-parku fitness w Kłodawie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest budowa miejsca wypoczynku parku fitness w Kłodawie. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę siłowni zewnętrznych wraz z ich rozmieszczeniem i montażem wraz z robotami ziemnymi i przygotowawczymi na dz. nr 42/6 w Kłodawie, gmina Trąbki Wielkie. W skład zadania w szczególności wchodzi: - dostawa i montaż biegacza wolnostojącego - szt. 1 - służy do treningu mięśni nóg i bioder, wpływa na poprawę zmysłu równowagi, imituje ruch biegu przy minimalnym obciążeniu stawów, orientacyjne wym. 1350x550x1044mm, - dostawa i montaż wahadła dwustnowiskowego wolnostojącego - szt. 1 - służy do wzmocnienia mięśni brzucha i bioder, orientacyjne wym. 1100x890x1310mm, - dostawa i montaż wioślarza wolnostojącego - szt. 1 - służy do wzmocnienia mięśni ramion, nóg i pasa, brzucha, pleców i klatki piersiowej, usprawniając ruch kończyn, orientacyjne wym. 1600-790-950mm, - dostawa i montaż prasy nożnej podwójnej - szt. 1 - służy do wzmocnienia wszystkich mięśni nóg i łydek, orientacyjne wym. 2180x420x1630mm, - dostawa i montaż dużego koła obrotowego podwójnego (Tai Chi Duże)- szt. 1 - służy do wzmocnienia mięśni kończyn górnych głównie ramion, orientacyjne wym. 850x600x1700mm, - dostawa i montaż orbitreka - szt. 1 - służy do wzmacniania mięśni barków i nóg, orientacyjne wym. 1160x790x1560mm, - dostawa i montaż twistera potrójnego - szt. 1 - ćwiczy pas i pomaga zrelaksować mięśnie pasa i pleców, poprawia ruchliwość i giętkość odcinka krzyżowego, orientacyjne wym. 1600x1410mm, - dostawa i montaż kół Tai Chi Małe - szt. 1 - poprawiają ogólną sprawność stawów ramion, obojczyków, łokci, nadgarstków, orientacyjne wym. 710x820x1410mm, - dostawa i montaż kosza na śmieci - szt. 1 - kosz na śmieci metalowy ocynkowany ogniowo, odporny na akty wandalizmu, na prefabrykacie betonowym, - dostawa i montaż ławki klasycznej z oparciem - szt. 2 - ławka parkowa metalowa ocynkowana, lakierowana z siedziskiem drewnianym, - dostawa i montaż tablicy informacyjnej szt. 1 - tablica zawiera instrukcję użytkowania urządzeń, które nie posiadają takiej instrukcji na pylonie, informację o zasadach bezpieczeństwa na placu oraz regulamin korzystania z siłowni, orientacyjne wym. 50x60mm, - wykonanie robót ziemnych przygotowawczych, - wykonanie ogrodzenia z siatki o wys. 1,5m na cokołach betonowych 0,2x0,3m z fundamentami 0,2x0,8m - 37,8m, - siew trawnika, - budowę nawierzchni piaszczystej, - sadzenie krzewów żywopłotowych. 2. Roboty określone w ust. 1 zostaną wykonane według załączonej dokumentacji technicznej, na którą składają się: - projekt, - specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, - przedmiar, - niniejsza siwz wraz z wszystkimi jej załącznikami w tym projektem umowy. 3. Zamawiający dopuszcza montaż siłowni zewnętrznych w kolorystyce innej niż wskazana w projekcie, pod warunkiem że będzie to kolorystyka jednorodna dla wszystkich montowanych urządzeń. 4. Pomimo, że w projekcie założono, że siedziska ławek mają być zamontowane na wysokości 47 cm, Zamawiający wymaga, aby ławki posadowić na takiej głębokości aby siedziska znajdowały się na wysokości 40cm. 5.Zakres został określony również w przedmiarach. Urządzenia mają być bezpieczne, przeznaczone do profesjonalnego stosowania w miejscach publicznych. Wszystkie siedziska i stopnice muszą być odporne na złe traktowanie, ścieranie mechaniczne, trudne warunki atmosferyczne. Urządzenia muszą być wykonane ze stali wysokiej jakości, zabezpieczonej antykorozyjnie, dwukrotnie malowanej proszkowo, odpornej na promieniowanie UV i powierzchniowe uderzenia. Wszystkie nakrętki, śruby, podkładki muszą być ocynkowane. Wszystkie urządzenia muszą posiadać atesty dopuszczające je do użytkowania. Wszystkie urządzenia muszą być trwale związane z gruntem. 6. Zamawiający ubiega się o dofinansowanie przedmiotowego zamówienia ze środków Unii Europejskiej w ramach w ramach działania 313, 322, 323 `Odnowa i rozwój wsi` PROW na lata 2007-2013. W przypadku uzyskania dofinansowania Wykonawca ponosi odpowiedzialność za jego utratę, jeśli będzie to wynikiem nieprawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia lub opóźnienia w jego realizacji. 7. Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, które zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie części zamówienia, nie zostaną mu przyznane. 8. Postępowanie prowadzone jest w procedurze właściwej dla zamówień o wartości szacunkowej powyżej 30.000 euro lecz nie przekraczającej kwoty 5.186.000 euro dla robót budowlanych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 451127105
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda od Wykonawców wniesienia wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Okres gwarancji
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.trabkiw.ug.gov.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach