Przetargi.pl
Rekultywacja, renaturyzacja i uporządkowanie wód deszczowych zbiornika wodnego w miejscowości Paczewo wraz z zagospodarowaniem terenu wokół stawu

Gmina Sierakowice ogłasza przetarg

 • Adres: 83-340 Sierakowice, ul. Lęborska 30
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 58 6819500 , fax. 58 6819575
 • Data zamieszczenia: 2014-05-07
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Sierakowice
  ul. Lęborska 30 30
  83-340 Sierakowice, woj. pomorskie
  tel. 58 6819500, fax. 58 6819575
  REGON: 19167497700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.sierakowice.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Rekultywacja, renaturyzacja i uporządkowanie wód deszczowych zbiornika wodnego w miejscowości Paczewo wraz z zagospodarowaniem terenu wokół stawu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest rekultywacja, renaturyzacja i uporządkowanie wód deszczowych zbiornika wodnego w miejscowości Paczewo (działki: 58/5, 61/1, 61/2, 62/1, 131, 79) wraz z powiększeniem do pow. ok. 2060 m? oraz zagospodarowanie terenu wokół stawu. Działka 61/2, na której znajduje się zbiornik, położona jest w centrum miejscowości Paczewo, Gmina Sierakowice, przy drodze powiatowej. Zbiornik został ukształtowany naturalnie w wyniku spływu wód z okolicznych terenów, jest obecnie zdegradowany i zaniedbany. 2. Zakresy robót budowlanych: I. Zakres nr 1: Rekultywacja i renaturyzacja stawu: A. Gruntowna konserwacja zbiornika wodnego w m. Paczewo w tym: i. Uporządkowanie terenu wokół zbiornika: wykoszenie skarp i terenu przyległego do zbiornika, wygrabienie wykoszonych porostów, karczowanie starych drzew i pni wraz z uprzątnięciem pni, karpiny i gałęzi, karczowanie krzaków wraz z ich uprzątnięciem; ii. Odmulenie dna i skarp zbiornika: odpompowanie wody ze zbiornika, wybranie szlamu z dna zbiornika, uformowanie skarp zbiornika o odpowiednim nachyleniu, wywóz szlamu po odsączeniu poza obszar objęty pracami; iii. Remont umocnień stopy skarpy i skarp zbiornika, w tym: rozebranie istniejących umocnień, umocnienie stopy skarpy podwójną kiszką faszynową, umocnienie skarp matą antyerozyjną na geowłókninie i podsypce piaskowej oraz kamieniami ozdobnymi, umocnienie skarp darniną, budowa schodów, konserwacja urządzeń przelewowych i rowów odbierających nadmiar wód ze zbiornika; iv. Wykończenie nadbrzeży zbiornika różnej wielkości kamieniem naturalnym (od fi 5 cm do 40 cm); v. Wykonanie sztucznej wyspy dla ptactwa wodnego; vi. Posadowienie balustrady ograniczającej nad przepustem (1 szt.) oraz tablicy informacyjnej (1 szt.) B. Budowa kanalizacji deszczowej z rur PCV litych o podwyższonej wytrzymałości SDR34 o średnicy zewnętrznej ? 500 x 14,6 łączonych na kielichy z uszczelką gumową o długości 52 metrów. Na trasie kolektora 4 studnie rewizyjne z kręgów ? 1000 z dnem monolitycznym. II. Zakres nr 2: Zagospodarowanie terenu wokół stawu, w tym: i. Humusowanie przyległego terenu ziemią urodzajną, obsiew skarp i terenu wokół zbiornika trawą. ii. Budowa małej architektury, w postaci: - Wiaty rodzinnej (altany) - 1 szt.; - Ławek parkowych z oparciem - 6 szt.; - Miejsca na ognisko (palenisko - 1 szt.), wraz z ławami drewnianymi - 4 szt.; - Koszy na śmieci (z wkładem stalowym i okładziną drewnianą) - 3 szt.; iii. Budowa ciągów pieszych (ścieżek spacerowych) o półprzepuszczalnej nawierzchni żwirowej o szerokości ok. 1,2 m z obrzeżami trawnikowymi - ok. 390 m?. iv. Nasadzenia roślinności, w tym: - Nasadzenie drzew (m.in. garb pospolity, lipa szerokolistna, klon zwyczajny, itp.) 63 szt.; - Nasadzenie krzewów (m.in. jaśminowiec wonny, kalina koralowa, leszczyna pospolita, itp.) - 49 szt.; - Nasadzenie bylin i traw (m.in. brodziszek czerwony, zachyłek Limerock Ruby, ubiorek wiecznie zielony, itp.) - szt. 725. - Wykonanie trawników - ok. 504 m?
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 451127105
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium 2. Ustala się wadium dla całości przedmiotu zamówienia w wysokości: 8 000,00 zł, słownie: osiem tysięcy złotych. 3. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 4. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) bezwarunkowych i płatnych na pierwsze żądanie gwarancjach ubezpieczeniowych; 4) bezwarunkowych i płatnych na pierwsze żądanie gwarancjach bankowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.) 5. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek Gminy Sierakowice: Bank Spółdzielczy w Sierakowicach, nr konta: 47 8324 0001 0000 0358 2000 0040. 6. Dowód wpłaty wadium należy dołączyć do oferty. 1) Wadium wnoszone w formach niepieniężnych: oryginały dokumentów należy przekazać Zamawiającemu w odrębnym opakowaniu umieszczonym w kopercie zawierającej ofertę, natomiast potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię tego dokumentu należy wpiąć do oferty. 7. Zamawiający zwraca i zatrzymuje wadium zgodnie z warunkami określonymi w art. 46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907)

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.sierakowice.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach