Przetargi.pl
Wymiana pokrycia dachu, obróbek blacharskich, wywiewek kanalizacyjnych, przewodów instalacji odgromowej oraz remontu kominów wentylacyjnych na dachu budynku pawilonu mieszkalnego B zlokalizowanego na terenie Zakładu Karnego w Płocku

Zakład Karny w Płocku ogłasza przetarg

 • Adres: 09-402 Płock, ul. Sienkiewicza 22
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 024 2622031
 • Data zamieszczenia: 2013-03-25
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zakład Karny w Płocku
  ul. Sienkiewicza 22 22
  09-402 Płock, woj. mazowieckie
  tel. 024 2622031
  REGON: 00032046600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.sw.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja rządowa terenowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wymiana pokrycia dachu, obróbek blacharskich, wywiewek kanalizacyjnych, przewodów instalacji odgromowej oraz remontu kominów wentylacyjnych na dachu budynku pawilonu mieszkalnego B zlokalizowanego na terenie Zakładu Karnego w Płocku
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Przedmiotem zamówienia jest Wymiana pokrycia dachu, obróbek blacharskich, wywiewek kanalizacyjnych, przewodów instalacji odgromowej oraz remontu kominów wentylacyjnych na dachu budynku pawilonu mieszkalnego B zlokalizowanego na terenie Zakładu Karnego w Płocku 2.Opis przedmiotu zamówienia: Prace remontowe obejmujące wymianę pokrycia dachu, obróbek blacharskich, wywiewek kanalizacyjnych, przewodów instalacji odgromowej oraz remontu kominów wentylacyjnych na dachu budynku. Wykonawca zobowiazany jest do utylizacji zdejmowanego pokrycia dachowego zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz przedstawinia Zamawiącemu dokumentu potwierdzajacego przekazanie odpadu (np. papy, lepiku, itp.) uprawnionemu podmiotowi. 3.Przedmiot zamówienia musi być wykonany i rozliczony do dnia 30.09.2013 r. 4.Szczegółowy zakres robót określają: dokumentacja projektowa, przedmiar robót, (kosztorys ofertowy) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót - stanowiące załączniki do niniejszej SIWZ. 5.Załączony do niniejszej SIWZ przedmiar robót jest podstawą do wyceny przedmiotu umowy. 6.Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z terenem budowy (wizji w terenie). 7.Z uwagi na wskazanie w dokumentacji projektowej nazw producentów - Zamawiający informuje, że dopuszcza składanie ofert, w których poszczególne urządzenia bądź materiały wymienione dokumentacji projektowej mogą być zastąpione urządzeniami bądź materiałami równoważnymi. 8.Za urządzenia bądź materiały równoważne Zamawiający uzna te, które posiadają takie same lub korzystniejsze parametry techniczne jakościowo, a zastosowanie ich w żaden sposób nie wpłynie na prawidłowe funkcjonowania rozwiązań technicznych przewidzianych w dokumentacji projektowej. Z uwagi na konieczność zastosowania urządzeń i materiałów wynikających z nadzoru Miejskiego Konserwatora Zabytków, zastosowanie urządzeń i materiałów równoważnych, wiąże się z uzyskaniem przez Wykonawcę stosownych pozwoleń. 9.W przypadku zaoferowania urządzeń bądź materiałów równoważnych, Wykonawca jest zobowiązany do załączenia do oferty wykazu wyspecyfikowanych wszystkich tych urządzeń wraz z podaniem nazwy producenta, dokładnego i jednoznacznego typu urządzenia oraz załączenia stosowanych dokumentów takich jak atest PZH, deklaracja zgodności producenta (aprobata techniczna, karta katalogowa producenta zawierająca wszystkie parametry techniczno-eksploatacyjne ujęte w dokumentacji projektowej). Brak w złożonej ofercie któregokolwiek z wymaganych dokumentów dotyczących urządzeń równoważnych lub zastosowania urządzeń niezgodnych ze wszystkimi parametrami określonymi w projekcie i specyfikacji technicznej będzie powodowało odrzucenie oferty. 10.Uwagi zamawiającego związane z realizacją robót: Prace wykonywane będą na obiekcie czynnym. Wykonawca zobowiązuje się zorganizować je tak, aby nie narażać pracowników i przechodniów na niebezpieczeństwo i uciążliwości wynikające z prowadzonych robót. Uzgodnienia w zakresie zajęcia chodnika oraz sąsiednich posesji w zakresie realizacji zadania dokonuje Wykonawca - nie dotyczy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 450000007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1.Oferta winna być zabezpieczona wadium w wysokości 5.000,00 zł. (słownie: pięć tysięcy zł). 2.Wadium należy wnieść najpóźniej w terminie wyznaczonym na złożenie oferty tj. do dnia 10.04.2013 roku godz. 10:45. 3.Wykonawca może wnieść wadium w: 1)Pieniądzu, 2)Poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3)Gwarancjach bankowych, 4)Gwarancjach ubezpieczeniowych, 5)Poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.). 4.W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu Wykonawca jest zobowiązany wpłacić wadium na rachunek: 59 1010 1010 0004 0413 9120 0000 (o ile jest to możliwe Zamawiający zwraca się o dołączenie do oferty kserokopii przelewu). Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu Zamawiający uważa wadium, które w wyznaczonym terminie składania ofert znajduje się na wskazanym rachunku bankowym Zamawiającego. 5.Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 6.W przypadku wadium wnoszonego w innej formie niż w pieniądzu, wykonawca załączy do oferty oryginał dokumentu. Z treści dokumentu (gwarancji, poręczenia) winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych. 7.Oferta nie zabezpieczona akceptowaną formą wadium spowoduje wykluczenie wykonawcy. 8.Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4 a) ustawy Prawo zamówień publicznych. 9.Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 10.Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium, na podstawie ww. ppkt. 8, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego. 11.Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę. 12.Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nie leżących po jego stronie. 13.Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: 1)Odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; 2)Nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 3)Zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zp.sw.gov.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach