Przetargi.pl
Remont kominów i ław kominiarskich oraz ogrodzenia w Przedszkolu nr 211 przy ul. Dąbrówki 20 w Warszawie

Urząd m. st. Warszawy dla Dzielnicy Praga Południe ogłasza przetarg

 • Adres: 03-841 Warszawa, ul. Grochowska 274
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 22 33 80 717 , fax. 22 33 80 767
 • Data zamieszczenia: 2013-03-25
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd m. st. Warszawy dla Dzielnicy Praga Południe
  ul. Grochowska 274 274
  03-841 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 22 33 80 717, fax. 22 33 80 767
  REGON: 01525966300075
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pragapld.waw.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont kominów i ław kominiarskich oraz ogrodzenia w Przedszkolu nr 211 przy ul. Dąbrówki 20 w Warszawie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest Remont kominów i ław kominiarskich oraz ogrodzenia w Przedszkolu nr 211 przy ul. Dąbrówki 20 w Warszawie I. Roboty w zakresie demontażu i roboty usuwania gruzu - odbicie odparzonych tynków i fragmentów betonowych czapek kominów - demontaż zniszczonych elementów ław kominiarskich - demontaż ogrodzenia z siatki w ramach (bez podmurówki i słupków (od ul. Irlandzkiej) oraz wewnętrznego z siatki na słupkach - wywóz materiałów i odpadów z rozbiórki na wysypisko na odl. do 25 km. II. Roboty wykończeniowe: obróbki blacharskie, tynki - zabezpieczenie miejsca wykonywania robót. - z uwagi na zniszczenie kominów należy je otynkować i pomalować farbą emulsyjną w kolorze białym ciepłym. o pow. 46,00 m2 - betonowe czapki kominowe należy odtworzyć i pokryć papą termozgrzewalną - obróbka kominów i elementów występujących z dachu - w miejscu wykonywanych robót - na kanałach wentylacyjnych kominów należy wykonać osłony z siatki stalowej powlekanej w ramkach z możliwością czyszczenia kominów. III. Montaż ślusarki a. naprawa ogrodzenia od strony ul. Dąbrówki 20 siatka w ramach 1,95 x 1,25 m z malowaniem 46,88 m2 b. długość montażu ogrodzenia z siatki w ramach bez cokołu i słupków z siatki ocynkowanej grub. min 4,0 mm i oczkach 5 x 5 cm w ramach szer. 1,95 m i wys. 1,55 m 24,50 mb - 42,88 m2 c. długość montażu ogrodzenia z siatki na słupkach stalowych wynikowo z kosztorysu jednostkowego 42,88 m2+ powierzchnia wyliczona w oparciu o wycenę jednostkową 1m2 ogrodzenia do wysokości posiadanych środków (max. 40,00 mb) 2. Warunki wykonawstwa: 2.1. Wykonanie zgodnie z rysunkami technicznymi, przedmiarem robót, opisami pozycji kosztorysowych i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru. 2.2. Wykonanie zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano- montażowych, Część I - Roboty ogólnobudowlane i polskimi normami. 3. Szczegółowy zakres rzeczowy robót określają: kosztorysy ofertowe, przedmiar robót i rysunki robocze oraz Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, stanowiące zał. Nr 7 do SIWZ. 4. Wszystkie wbudowane wyroby muszą posiadać Aprobaty Techniczne. Wykonawca w ofercie powinien określić parametry techniczne materiałów z których wykona roboty.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 451111009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: -

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Cena jednostkowa
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://zamowienia.pragapld.waw.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach