Przetargi.pl
Wykorzystanie potencjału turystycznego Gminy Żmudź poprzez budowę infrastruktury turystycznej nad zbiornikiem Dębowy Las w Wołkowianach Gmina Żmudź - etap I

Gmina Żmudź ogłasza przetarg

 • Adres: 22-114 Żmudź, Żmudź 2
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 82 5680182 , fax. 82 5680620
 • Data zamieszczenia: 2013-10-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Żmudź
  Żmudź 2 2
  22-114 Żmudź, woj. lubelskie
  tel. 82 5680182, fax. 82 5680620
  REGON: 11019797700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zmudz.gmina.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykorzystanie potencjału turystycznego Gminy Żmudź poprzez budowę infrastruktury turystycznej nad zbiornikiem Dębowy Las w Wołkowianach Gmina Żmudź - etap I
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  . Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane Wykorzystanie potencjału turystycznego Gminy Żmudź poprzez budowę infrastruktury turystycznej nad zbiornikiem Dębowy Las w Wołkowianach Gmina Żmudź - etap I Przedmiot zamówienia obejmuje: Budowa obiektów i zagospodarowanie obszarów łączących miejsca turystyczno -rekreacyjne przy zbiorniku wodnym Dębowy Las w miejscowości Wołkowiany 1. Utwardzenie drogi - 5 000 m2; 2. Utwardzenie terenu (placów postojowych) - 720 m2; 3. Wymiana piasku na plaży - 6 000 m2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią załączniki: Załącznik nr 6 Projekt zagospodarowania terenu Wykorzystanie potencjału turystycznego Gminy Żmudź poprzez budowę infrastruktury turystycznej nad zbiornikiem Dębowy Las w Wołkowianach, Gmina Żmudź Załącznik nr 7 Projekt budowalny - Aneks Wykorzystanie potencjału turystycznego Gminy Żmudź poprzez budowę infrastruktury turystycznej nad zbiornikiem Dębowy Las w Wołkowianach, Gmina Żmudź Załącznik nr 8 Przedmiar robót Załącznik nr 9 Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 450000007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zmudz.gmina.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach