Przetargi.pl
Dostawa opału dla jednostek Gminy Sawin na sezon grzewczy 2013/2014

Gmina Sawin ogłasza przetarg

 • Adres: 22-107 Sawin, ul. Chutecka 12
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 0-82 567-30-12, 567-30-92 , fax. 0-82 567-30-12
 • Data zamieszczenia: 2013-10-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Sawin
  ul. Chutecka 12 12
  22-107 Sawin, woj. lubelskie
  tel. 0-82 567-30-12, 567-30-92, fax. 0-82 567-30-12
  REGON: 11019802000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.sawin.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa opału dla jednostek Gminy Sawin na sezon grzewczy 2013/2014
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa opału dla jednostek Gminy Sawin na sezon grzewczy 2013/2014. Zamówienie podzielone jest na części: część I - węgiel - około 100 ton i miał węglowy około 100 ton, część II - olej opałowy - około 70m3
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 091112005
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 6 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca wniesie wadium w wysokości: -dla części I 1 500,00 PLN (jeden tysiąc pięćset złotych), -dla części II 2 500,00 PLN (dwa tysiące pięćset złotych) przed terminem składania ofert. 2. W zależności od woli wykonawcy wadium może być wnoszone w następujących formach: a) pieniądzu, b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 09.11.2000r. o utworzeniu PARP (Dz.U. Nr 109 poz. 1158 wraz z późniejszymi zmianami). 3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy zamawiającego Nr 47 8192 0002 2001 0000 0853 0004. Przy czym za termin wniesienia wadium w formie przelewu pieniężnego przyjmuje się termin uznania na rachunku Zamawiającego. Potwierdzoną przez bank kopię przelewu należy dołączyć do oferty. Wadium wniesione w pozostałych formach należy w oryginale dołączyć do oferty. 4. Wadium zostanie zwrócone lub zatrzymane zgodnie z art.46 ustawy pzp.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.sawin.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach