Przetargi.pl
Usługa edukacyjna polegająca na organizacji i przeprowadzeniu zajęć dodatkowych w ramach projektu Nauka kluczem do dobrej pracy

Zespół Szkół Energetycznych ogłasza przetarg

 • Adres: 20-346 Lublin, ul. Długa 6
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 081 7443314 , fax. 081 7442422
 • Data zamieszczenia: 2013-10-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zespół Szkół Energetycznych
  ul. Długa 6 6
  20-346 Lublin, woj. lubelskie
  tel. 081 7443314, fax. 081 7442422
  REGON: 00019613800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.zsen.lublin.pl/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Oświatowa Jednostka Organizacyjna Gminy Lublin

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługa edukacyjna polegająca na organizacji i przeprowadzeniu zajęć dodatkowych w ramach projektu Nauka kluczem do dobrej pracy
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest usługa edukacyjna polegająca na organizacji i przeprowadzeniu zajęć dodatkowych w ramach projektu Nauka kluczem do dobrej pracy. Projekt Nauka kluczem do dobrej pracy jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2.Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 800000004
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.zsen.lublin.pl/
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach