Przetargi.pl
Remont pomieszczeń sanitarnych w Wydziale Konwojowym w Ogniwie w Zamościu

Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie ogłasza przetarg

 • Adres: 20-019 Lublin, ul. Narutowicza 73
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 81 5354606 , fax. 81 5354313
 • Data zamieszczenia: 2013-10-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie
  ul. Narutowicza 73 73
  20-019 Lublin, woj. lubelskie
  tel. 81 5354606, fax. 81 5354313
  REGON: 43068905200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.lubelska.policja.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja rządowa terenowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont pomieszczeń sanitarnych w Wydziale Konwojowym w Ogniwie w Zamościu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Zadanie obejmuje wykonanie robót budowlanych w zakresie opisanym w specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB - załącznik do SIWZ), w tym m.in.: a. roboty demontażowe - wykucie stolarki drzwiowej, rozbiórka glazury, terakoty, izolacji poziomej, podkładu betonowego na posadzkach, ścianek działowych, skucie tynków, rozebranie okratowania okien i grzejników, istniejącego orurowania i armatury sanitarnej, istniejących rur żeliwnych i sprzętu sanitarnego, instalacji elektrycznych (oświetlenia i gniazd) w istniejących pomieszczeniach przeznaczonych do remontu, b. udrożnienie kanałów wentylacyjnych wraz z pomiarami wydajności wentylacji mechanicznej i drożności kanałów wentylacyjnych oraz montaż wentylacji nawiewno-wyciągowej higrosterowalnej, c. roboty murarskie - przemurowanie ścianek działowych, d. roboty wykończeniowe - ułożenie glazury na wys.2,2m na ścianach w sanitariatach, szatniach i jadalni i na pełną wysokość w natryskach, wykonanie podłoża betonowego, izolacji poziomych z wywinięciem na ściany na wys. min 50cm w sanitariatach i 220cm w natryskach i przy pisuarze, ułożenie terakoty na podłogach, naprawa tynków, położenie gładzi gipsowych, malowanie ścian, sufitów, obudowa płytami kartonowo-gipsowymi wentylacji i pionów wod-kan., e. montaż stolarki drzwiowej, montaż samozamykaczy przy drzwiach zewnętrznych, wstawienie nawietrzaków okiennych higrosterowalnych, f. montaż kabin sanitarnych - WC i natryskowych, g. montażu nowych przewodów wodociągowych z.w. i c.w.u. z rur trójwarstwowych z wkładką aluminiową łączonych przy pomocy łączników zaciskanych oraz gwintowanych przy armaturze oraz nowej instalacji kanalizacji z rur niskoszumowych z nowym osprzętem, h. remont instalacji c.o. w zakresie demontażu poziomów oraz grzejników i ponownego montażu nowych poziomów z rur trójwarstwowych lub równoważnych i grzejników wraz z zaworami, i. wykonanie WLZ z tablicy rozdzielczej, rozdzielnic niskiego napięcia dla zasilania pomieszczeń sanitarnych, wewnętrznych instalacji elektrycznych (oświetlenia i gniazd) instalacji uziemiającej w rozdzielnicy, instalacji ochrony przeciwporażeniowej i instalacji połączeń wyrównawczych, j. wywóz i utylizacja materiałów rozbiórkowych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452161108
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości 1 200,00 zł. słownie: jeden tysiąc dwieście złotych 00/100. 2. Wadium może być wniesione w: - pieniądzu - przelew na konto Zamawiającego - NBP Oddział Okręgowy w Lublinie nr 72 1010 1339 0004 6213 9120 0000 (decyduje data wpływu na konto Zamawiającego); - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; - gwarancjach bankowych, - gwarancjach ubezpieczeniowych, - w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 3. Oferta, która będzie zabezpieczona inną formą wadium zostanie uznana przez Zamawiającego za nieważną. 4. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 5. Wadium wnoszone w formie innej niż pieniężna (gwarancja lub poręczenie) składane jest przez wykonawców w oryginale w Wydziale Finansów KWP w Lublinie, ul. Narutowicza 73, 20-019 Lublin. Kopię gwarancji (poręczenia) poświadczoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę należy dołączyć do oferty. 6. Wadium wnoszone w formie innej niż pieniężna w swej treści powinno określać warunki, których zaistnienie spowoduje powstanie po stronie wystawiającego gwarancję lub poręczenie obowiązku zapłaty. W postępowaniu o zamówienie publiczne warunki te zostały określone przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych tj. art. 46 ust 4a i 46 ust. 5 pkt 1 - 3 ustawy. Nie ma wymogu ścisłego cytowania tych przepisów. Określenie warunków może nastąpić poprzez opisanie sytuacji, w których wystawiający gwarancję lub poręczenie będzie zobowiązany do zapłaty lub odesłanie do przepisów prawa te warunki określających czy też nawet w sposób lakoniczny poprzez wskazanie, że wystawiający gwarancję lub poręczenie zapłaci na zasadach określonych w ustawie. Niemniej jednak wskazanie warunków musi być na tyle precyzyjne, aby nie budzić wątpliwości beneficjenta gwarancji lub poręczenia, co do możliwości zaspokojenia się z gwarancji lub poręczenia. 7. Termin wniesienia wadium - do godz. 10:30 dnia 23.10.2013 r. 8. Zamawiający będzie stosował zasady zwrotu oraz zatrzymania wadium określone w art. 46 ustawy Prawo zamówień Publicznych. 9. Za skutecznie wniesione wadium w pieniądzu, Zamawiający uważa wadium, które w oznaczonym wyżej terminie znajdzie się na koncie zamawiającego.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.lubelska.policja.gov.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach