Przetargi.pl
Naprawa poszycia dachu na budynku Prokuratury przy ul. Chmielnej 10 w Lublinie

Prokuratura Okręgowa w Lublinie ogłasza przetarg

 • Adres: 20-950 Lublin, ul. Okopowa 2A
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 081 5288181 , fax. 081 534 97 06
 • Data zamieszczenia: 2014-07-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Prokuratura Okręgowa w Lublinie
  ul. Okopowa 2A 2A
  20-950 Lublin, woj. lubelskie
  tel. 081 5288181, fax. 081 534 97 06
  REGON: 00000035900000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Naprawa poszycia dachu na budynku Prokuratury przy ul. Chmielnej 10 w Lublinie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne Przygotowanie terenu pod budowę Wykonywanie pokryć dachowych Roboty izolacyjne Roboty budowlane wykończeniowe Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452161108
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 2 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca przystępujący do przetargu zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 9 000,00 zł. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku formach określonych w art. 45 ust. 6 uPzp.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.prokuratura.lublin.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach