Przetargi.pl
Wykonywanie wycen nieruchomości w 2014 r.

Gmina Bytom reprezentowana przez Prezydenta Miasta ogłasza przetarg

 • Adres: 41-902 Bytom, ul. Parkowa 2
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 032 2836301 , fax. 032 2836344
 • Data zamieszczenia: 2014-01-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Bytom reprezentowana przez Prezydenta Miasta
  ul. Parkowa 2 2
  41-902 Bytom, woj. śląskie
  tel. 032 2836301, fax. 032 2836344
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.um.bytom.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonywanie wycen nieruchomości w 2014 r.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest wycena nieruchomości stanowiących mienie Skarbu Państwa, Gminy, Powiatu oraz innych osób prawnych i osób fizycznych, a także jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej w następującym zakresie: 1) wycenę nieruchomości gruntowych składających się z jednej lub kilku działek: a) o łącznej powierzchni do 1.000 m2, b) o łącznej powierzchni od 1.000 do 5.000 m2, c) o łącznej powierzchni powyżej 5.000 m2 2) wycenę nieruchomości zabudowanych, niezależnie od liczby zabudowań i powierzchni działki (budynek/budynki wraz z wartością gruntu): a) o łącznej kubaturze do 1.000 m3, b) o łącznej kubaturze powyżej 1.000 m3 3) wycenę nieruchomości lokalowych (wraz z pomieszczeniami przynależnymi oraz z wartością ułamkowej części gruntu): a) mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemców, b) mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu c) użytkowych 4) wycenę garaży: a) garaże wraz z wartością gruntu, b) wartość 1 m2 gruntu pod garażem 5) wycenę nieruchomości dla potrzeb aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntu. 6) wycenę nieruchomości dla potrzeb ustalania opłat adiacenckich (przed wybudowaniem urządzeń infrastruktury technicznej lub dokonaniem podziału geodezyjnego jak i po jego przeprowadzeniu i wybudowaniu infrastruktury) i renty planistycznej określającej wzrost lub spadek wartości nieruchomości, o której mowa w art. 36 i art. 37 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) 7) sporządzenie opinii co do wzrostu wartości z tytułu zmiany przeznaczenia w planie zagospodarowania przestrzennego, wybudowania infrastruktury technicznej lub podziału nieruchomości. 8) wycenę nieruchomości dla potrzeb zwrotu nieruchomości według stanu na dzień wywłaszczenia i na dzień zwrotu. 9) wycenę prawa użytkowania wieczystego nieruchomości oraz prawa własności dla potrzeb przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności lub sprzedaży na rzecz użytkownika wieczystego. 10) określenie wartości prawa użytkowania wieczystego w przypadku, o którym mowa w art.4 ust.13 ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (t.j.Dz.U z 2012 r. poz.83). 11) wycenę ograniczonych praw rzeczowych. 12) wycenę dla potrzeb ustalenia wynagrodzenia za składnik budowlany w związku z wygaśnięciem prawa użytkowania wieczystego. 2. Wycena nieruchomości oraz operat szacunkowy winny być sporządzone zgodnie z treścią ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2010 r., nr 102, poz. 651 z późn. zm.) i Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 r. w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego (Dz. U. Nr 207, poz. 2109 z późn. zm.), w sposób i w zakresie określonym w postanowieniach umownych stanowiących do specyfikacji. 3. Nieruchomości podlegające wycenom (§ 1 pkt 1 postanowień umownych) położone są na terenie województwa śląskiego. 4. Zamawiający wymaga udzielenia 36-miesięcznego okresu rękojmi na wykonane prace, liczonej od odbioru zlecenia jednostkowego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 700000001
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wadium nie jest wymagane

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.um.bytom.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach