Przetargi.pl
Najem maszyn w zakresie robót drogowych oraz środków transportowych wraz z obsługą

Przedsiębiorstwo Techniczno-Handlowo-Usługowe INTERPROMEX Spółka z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 42-500 Będzin, ul. Paryska 11
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 032 2675275 w. 29 267-55-15 , fax. 032 2673617
 • Data zamieszczenia: 2014-01-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Przedsiębiorstwo Techniczno-Handlowo-Usługowe INTERPROMEX Spółka z o.o.
  ul. Paryska 11 11
  42-500 Będzin, woj. śląskie
  tel. 032 2675275 w. 29 267-55-15, fax. 032 2673617
  REGON: 00345300900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.interpromex.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Podmiot prawa publicznego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Najem maszyn w zakresie robót drogowych oraz środków transportowych wraz z obsługą
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług najmu: maszyn do robót drogowych, środków transportowych nadających się do przewozu materiałów masowych oraz mas bitumicznych z możliwością rozładunku do rozkładarki mas bitumicznych, maszyny do robót ziemnych, podnośników koszowych, wraz z obsługą Szczegółowa charakterystyka przedmiotu zamówienia określona została w zał. nr 1 do niniejszej specyfikacji.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 455000002
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Warunkiem uczestnictwa w postępowaniu przetargowym o udzielenie zamówienia jest wniesienie przez Wykonawcę wadium w wysokości: 15 000,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych)

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.interpromex.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach