Przetargi.pl
Wykonanie usług transportowo-sprzętowych dla potrzeb Gminy Kozy w roku 2015-2016

Gmina Kozy ogłasza przetarg

 • Adres: 43-340 Kozy, ul. Krakowska 4
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 33 8298650 , fax. 33 8298674
 • Data zamieszczenia: 2015-09-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Kozy
  ul. Krakowska 4 4
  43-340 Kozy, woj. śląskie
  tel. 33 8298650, fax. 33 8298674
  REGON: 07218228400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.kozy.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie usług transportowo-sprzętowych dla potrzeb Gminy Kozy w roku 2015-2016
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są usługi transportowo - sprzętowe polegające na: - transporcie samochodami samowyładowczymi o dopuszczalnej masie całkowitej do 15 ton i dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony materiałów budowlanych na terenie gminy Kozy oraz hurtowni i magazynów położonych w gminach sąsiednich, wywozie urobku z prowadzonych robót ziemnych oraz wycinek drzew i krzewów; - wynajmie koparko - ładowarki do robót ziemnych i załadunkowych; - wynajmie urządzeń do ubijania gruntu z obsługą (stopa wibracyjna), - wynajmie piły do cięcia asfaltu z obsługą, - wynajmie płyty wibracyjnej rewersyjnej o masie min. 400 kg z obsługą, - kruszenia betonowych materiałów rozbiórkowych (gruz) wraz z obsługa operatorską, załadunkiem oraz hałdowaniem pozyskanego materiału na podstawie odczytu z wagi elektronicznej stanowiącej wyposażenie kruszarki. Szczegółowy zakres usług określony jest w opisie przedmiotu zamówienia zał.nr 5 i w formularzu wyceny zał. nr 6 do niniejszej specyfikacji
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 455000002
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium w niniejszym postępowaniu

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: wysokośc kary umownej
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.kozy.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach