Przetargi.pl
Wynajem sprzętu wraz z obsługą operatorską do prac w ramach bieżącego utrzymania dróg w Powiatowym Zarządzie Dróg w Zawierciu

Powiatowy Zarząd Dróg w Zawierciu ogłasza przetarg

 • Adres: 42-400 Zawiercie, ul. Sienkiewicza 34
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 032 6710765 , fax. 032 6710773
 • Data zamieszczenia: 2016-02-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiatowy Zarząd Dróg w Zawierciu
  ul. Sienkiewicza 34 34
  42-400 Zawiercie, woj. śląskie
  tel. 032 6710765, fax. 032 6710773
  REGON: 27628582700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.pzd.zawiercie.powiat.finn.pl/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wynajem sprzętu wraz z obsługą operatorską do prac w ramach bieżącego utrzymania dróg w Powiatowym Zarządzie Dróg w Zawierciu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są usługi wynajmu sprzętu wraz z obsługą operatorską do prac w ramach bieżącego utrzymania dróg w Powiatowym Zarządzie Dróg w Zawierciu. Szczegółowy wykaz wymaganych jednostek i usług sprzętowych zawiera opis części zamówienia. W przypadku ubiegania się o udzielenie zamówienia na więcej niż jedną część zamówienia Wykonawca musi wykazać dysponowanie zsumowaną ilością jednostek sprzętowych wymaganych dla tych części zamówienia. Do zakresu usług objętych zamówieniem należy również grupa interwencyjna, rozumiana jako grupa dwóch pracowników wraz z samochodem do 3,5 t, pozostająca w gotowości do stawienia się na wezwanie Zamawiającego w ciągu dwóch godzin w obrębie 20 km, celem uprzątnięcia jezdni pasa drogowego, np. z materiałów sypkich zalegających na drodze. Sytuacje takie występują sporadycznie, jednakże Zamawiający został zobligowany do realizacji tego rodzaju zadań w trybie przyspieszonym. W razie konieczności wykorzystania przez grupę interwencyjną dodatkowych jednostek sprzętowych koszty z tego tytułu będą rozliczane zgodnie z cenami jednostkowymi, wskazanymi w ofercie Wykonawcy. Miejscem świadczenia usług jest teren działania Obwodu Drogowego Nr 1 w Zawierciu-Kądzielowie, teren działania Obwodu Drogowego Nr 2 w Pilicy oraz teren działania Obwodu Drogowego Nr 3 w Szczekocinach
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 455000002
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: W niniejszym postępowaniu Wykonawcy są zobowiązani do zabezpieczenia swoich ofert wadium w następujących kwotach: na Zadanie Nr 1 - 4 000,00 zł. (słownie: cztery tysiące złotych 00/100), na Zadanie Nr 2 - 4 000,00 zł. (słownie cztery tysiące złotych 00/100), na Zadanie Nr 3 - 4 000,00 zł. (słownie: cztery tysiące złotych 00/100). 2. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert, w jednej lub kilku następujących formach: -pieniądzu przelewem na rachunek bankowy, -poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, -gwarancjach bankowych, -gwarancjach ubezpieczeniowych, -poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości ( Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275, z 2008r. Nr 116, poz. 730 i 732 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2019r. Nr 96, poz.620). 3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy: BANK GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ S.A. ODDZIAŁ OPERACYJNY W ZAWIERCIU NR 65 2030 0045 1110 0000 0176 2880 4. O uznaniu przez Zamawiającego, że wadium w pieniądzu wpłacono w wymaganym terminie, decyduje termin wpływu środków na rachunek Zamawiającego. 5. Wadium wniesione w formie niepieniężnej (art. 45 ust. 6 pkt 2-5 ustawy Pzp) Wykonawca zobowiązany jest złożyć przed upływem terminu składania ofert w siedzibie Zamawiającego w pokoju 307 (Główna Księgowa). 6. Zamawiający dokona zwrotu wadium zgodnie z warunkami określonymi w art. 46 ust. 1-4 ustawy Pzp. Zgodnie z art. 46 ust. 4a ustawy Pzp. 7. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. Ponadto zgodnie z art. 46 ust. 5 w/w ustawy Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; 2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 8. W przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, wadium wnoszone w formie innej niż w pieniądzu musi w pozycji zobowiązanego (Wykonawcy) wskazywać wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o zamówienie lub Wykonawcę uprawnionego do reprezentacji Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, np. lidera konsorcjum jako działającego w imieniu wszystkich Wykonawców zawiązanego konsorcjum.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Dodatkowe jednostki sprzętu
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.pzd.zawiercie.powiat.finn.pl/
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach