Przetargi.pl
Wynajem posypywarek środków chemicznych wraz z pługami odśnieżnymi oraz ciągnika rolniczego z pługiem odśnieżnym i rozsiewaczem soli i piasku do zimowego utrzymania dróg w sezonie zimowym 2015/2016.

Miejski Zakład Usług Komunalnych ogłasza przetarg

 • Adres: 41-200 Sosnowiec, ul. 3-go Maja 11
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 032 2666297, 2664476
 • Data zamieszczenia: 2015-10-01
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miejski Zakład Usług Komunalnych
  ul. 3-go Maja 11 11
  41-200 Sosnowiec, woj. śląskie
  tel. 032 2666297, 2664476
  REGON: 27681549000000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wynajem posypywarek środków chemicznych wraz z pługami odśnieżnymi oraz ciągnika rolniczego z pługiem odśnieżnym i rozsiewaczem soli i piasku do zimowego utrzymania dróg w sezonie zimowym 2015/2016.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wynajem 2-ch posypywarek z operatorem każda ciągnika rolniczego z osprzętem zimowym z operatorem do zimowego utrzymania dróg na terenie miasta Sosnowca w sezonie zimowym 2015-2016. Wynajmowany sprzęt będzie wykonywał roboty zimowego utrzymania dróg płużenie i posypywanie środkami uszorstniającymi zapewnionymi przez Zamawiającego na wskazanie i pod całkowitym nadzorem Ośrodka Dyspozytorskiego Akcji Zima, działającego na terenie Miejskiego Zakładu Usług Komunalnych w Sosnowcu.Wynajmowane posypywarki środków chemicznych -2 sztuki, powinny posiadać :pojemność min. 4 m3 ,możliwość zwilżania soli solanką,pług odśnieżny z możliwością sterowania we wszystkich płaszczyznach, podwozie z zamontowanym tachografem;możliwość płynnej regulacji dozowania środków chemicznych,ostrzegawczy sygnał świetlny barwy żółtej,środek łączności bezprzewodowej telefon komórkowy dla każdego z operatorów,rejestratory GPS kompatybilne z systemem AutoSATnet firmy ATROM-dystrybucja, z możliwością logowania ze stanowiska Dyspozytora A-Z w MZUK.Wynajmowany ciągnik o mocy nie mniejszej niż 45 kM, z napędem na obie osie powinien być wyposażony w: środek łączności bezprzewodowej telefon komórkowy- żółte światło pulsujące,rozsiewacz przystosowany do rozsypywania soli drogowej i piasku o poj. nie mniej niż 600 kg, z możliwością sterowania gęstością i szerokością posypywania,pług odśnieżny o szerokości 2,20 m, sterowany hydraulicznie z lemieszem gumowym i stalową odkładnicą, z możliwością odśnieżania na obie strony. Warunkiem udziału w niniejszym postępowaniu jest gotowość sprawnego sprzętu Wykonawcy 24 godziny na dobę w okresie obowiązywania umowy,wiedza Wykonawcy w zakresie standardów zimowego utrzymania dróg oraz techniki i technologii prowadzenia robót przy zwalczaniu śliskości zimowej i odśnieżaniu dróg,czas podstawienia gotowego sprzętu Wykonawcy pod załadunek soli drogowej i solanki na terenie bazy MZUK Sosnowiec, ul. Plonów 22-I do 1 godz., od chwili zgłoszenia zapotrzebowania Zamawiającego telefonicznie lub faxem.W sytuacji wystąpienia awarii posypywarek Wykonawcy z przyczyn niezależnych od niego jest on zobowiązany podstawić jednostkę zastępczą- w przypadku awarii jednej jednostki-posypywarki: do 8 godzin od momentu zaistnienia awarii w przypadku awarii obu jednostek-posypywarek- pierwszą do 4 godzin, drugą do 8 godzin od momentu zaistnienia awarii. Realizacja zamówienia odbywać się będzie okresowo świadczenie ciągłe, zamówienia udzielane w częściach według potrzeb bieżących Zamawiającego uzależnionych od warunków atmosferycznych. O każdorazowym terminie wynajmu Zamawiający powiadomi wynajmującego telefonicznie lub faxem. Wszelkie obowiązki wobec sprzętu oraz jego operatorów wypełni Wynajmujący. Wykonawca powinien spełniać wszelkie określone prawem wymagania do świadczenia wyżej wymienionych usług.Podstawowa wartość wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy, nie przekroczy kwoty 400 000, 00 zł.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 455000002
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: koszt utrzymania sprzętu w gotowości
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.mzuk.sosnowiec.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach