Przetargi.pl
WYNAJEM POSYPYWAREK ŚRODKÓW CHEMICZNYCH ORAZ CIĄGNIKA ROLNICZEGO Z PŁUGIEM ODŚNIEŻNYM ORAZ ROZSIEWACZEM SOLI I PIASKU DO ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG W SEZONIE ZIMOWYM 2014/20154

Miejski Zakład Usług Komunalnych ogłasza przetarg

 • Adres: 41-200 Sosnowiec, ul. 3-go Maja 11
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 032 2666297, 2664476
 • Data zamieszczenia: 2014-09-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miejski Zakład Usług Komunalnych
  ul. 3-go Maja 11 11
  41-200 Sosnowiec, woj. śląskie
  tel. 032 2666297, 2664476
  REGON: 27681549000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mzuk.sosnowiec.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: samorządowa jednostka budżetowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  WYNAJEM POSYPYWAREK ŚRODKÓW CHEMICZNYCH ORAZ CIĄGNIKA ROLNICZEGO Z PŁUGIEM ODŚNIEŻNYM ORAZ ROZSIEWACZEM SOLI I PIASKU DO ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG W SEZONIE ZIMOWYM 2014/20154
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wynajem: - 2-ch posypywarek (z operatorem każda) - 1 ciągnika rolniczego z osprzętem zimowym j.n. (z operatorem) do zimowego utrzymania dróg na terenie miasta Sosnowca w sezonie zimowym 2013-2014. Wynajmowany sprzęt będzie wykonywał roboty zimowego utrzymania dróg (płużenie i posypywanie środkami uszorstniającymi zapewnionymi przez Zamawiającego) na wskazanie i pod całkowitym nadzorem Ośrodka Dyspozytorskiego Akcji Zima, działającego na terenie Miejskiego Zakładu Usług Komunalnych w Sosnowcu. Wykaz dróg, ulic i obiektów mostowych, na których sprzęt będzie pracował operatorzy otrzymają od Dyspozytora Akcji Zima z chwilą rozpoczęcia Akcji Zima. Wynajmowane posypywarki środków chemicznych (2 sztuki) powinny posiadać : - pojemność min. 4 m3 ; - możliwość zwilżania soli solanką; - pług odśnieżny z możliwością sterowania we wszystkich płaszczyznach; - podwozie z zamontowanym tachografem; - możliwość płynnej regulacji dozowania środków chemicznych; - ostrzegawczy sygnał świetlny barwy żółtej; - środek łączności bezprzewodowej (telefon komórkowy dla każdego z operatorów). - rejestratory GPS kompatybilne z systemem AutoSATnet firmy ATROM-dystrybucja, z możliwością logowania ze stanowiska Dyspozytora A-Z w MZUK. Wynajmowany ciągnik o mocy nie mniejszej niż 45 kM, z napędem na obie osie powinien być wyposażony w: - środek łączności bezprzewodowej ( telefon komórkowy ) - żółte światło pulsujące - rozsiewacz przystosowany do rozsypywania soli drogowej i piasku o poj. nie mniej niż 600 kg, z możliwością sterowania gęstością i szerokością posypywania - pług odśnieżny o szerokości 2,20 m, sterowany hydraulicznie z lemieszem gumowym i stalową odkładnicą, z możliwością odśnieżania na obie strony.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 455000002
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.mzuk.sosnowiec.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach