Przetargi.pl
Wynajem maszyn budowlanych wraz z obsługą operatorską podnośników montażowych, koszowych,koparek z osprzętem i dźwigu-żurawia samochodowego.

Miejski Zakład Usług Komunalnych ogłasza przetarg

 • Adres: 41-200 Sosnowiec, ul. 3-go Maja 11
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 032 2666297, 2664476
 • Data zamieszczenia: 2014-12-19
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miejski Zakład Usług Komunalnych
  ul. 3-go Maja 11 11
  41-200 Sosnowiec, woj. śląskie
  tel. 032 2666297, 2664476
  REGON: 27681549000000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wynajem maszyn budowlanych wraz z obsługą operatorską podnośników montażowych, koszowych,koparek z osprzętem i dźwigu-żurawia samochodowego.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wynajem maszyn budowlanych wraz z obsługa operatorską według potrzeb Zamawiającego z podziałem na niżej opisane części.Miejsce wykonywania prac - teren miasta Sosnowiec Zamawiający zastrzega, że ilości godzin najmu wskazana w formularzu oferty jest jedynie wskaźnikiem szacunkowymi, służącymi do skalkulowania ceny oferty, porównania i wyboru oferty najkorzystniejszej. Wartość rzeczywistego wynajmu nie przekroczy łącznej wartość usługi najmu sprzętu budowlanego podanej w umowie dla każdej z części z osobna. Zgodnie z prawem opcji, Zamawiający gwarantuje zakup 60% maksymalnej wartości usług. Zakup usług ponad gwarantowany próg zależna będzie od potrzeb Zamawiającego oraz dysponowania przez niego stosownymi środkami na podstawie budżetu miasta, przy czym nie zakupienie przez Zamawiającego usługi ponad gwarantowaną wartość nie stanowią podstaw do żadnych roszczeń Wykonawcy. Skorzystanie z prawa opcji nastąpi poprzez powiadomienie Wykonawcy o rozszerzeniu przedmiotu zamówienia w okresie trwania umowy w sposób przewidziany dla zamawiania poszczególnych usług i nie wymaga zmiany umowy.Wykonawcy, z którym Zamawiający podpisze umowę nie przysługuje roszczenie o najem w wielkościach podanych w formularzu oferty. Warunkiem udziału w niniejszym postępowaniu jest gotowość sprawnego sprzętu Wykonawcy przynajmniej w godzinach od 7:00 do 15:00 w okresie obowiązywania umowy.W sytuacji wystąpienia awarii jednostki sprzętowej Wykonawcy z przyczyn niezależnych od niego jest on zobowiązany podstawić jednostkę zastępczą w czasie nie dłuższym niż 48 godzin od zaistnienia awarii wynajmowanej jednostki, przy czym podstawiona jednostka musi posiadać parametry spełniające wymagania określone w SIWZ, zdolne do wykonania zleconego zadania. Pojazdy oraz sprzęt wynajmowane przez Zamawiającego powinny spełniać warunki techniczne dopuszczające do ruchu po drogach publicznych.Operatorzy oraz kierowcy powinni posiadać aktualne uprawnienia do prowadzenia danego typu maszyny-pojazdu. Realizacja zamówienia odbywać się będzie okresowo, według potrzeb bieżących Zamawiającego. O każdorazowym terminie wynajmu Zamawiający powiadomi wynajmującego telefonicznie lub faxem, w którym Zamawiający dokładnie określi czas i miejsce realizacji zamówienia. Wszelkie obowiązki wobec sprzętu oraz jego operatorów wypełni każdorazowo Wynajmujący. Wykonawca powinien spełniać wszelkie określone prawem wymagania do świadczenia opisanych przedmiotem zamówienia usług, zarówno wobec jednostki sprzętowej jak i osoby operatora.Terminy wynajmu poszczególnych jednostek sprzętowych do prac związanych z realizacją zadań na rzecz Dział Wykonawstwa Remontów Dróg i Utrzymania Infrastruktury, znajdujących się w strukturze MZUK, będą uzgadniane każdorazowo z Wykonawcą telefonicznie lub faxem z dwudniowym wyprzedzeniem zakres prac, miejsce i termin realizacji.Czas wynajmu jednostki sprzętowej Wykonawcy liczony będzie od momentu przybycia jednostki sprzętowej Wykonawcy w miejsce wskazane przez Zamawiającego do czasu zakończenia prac. Koszt dojazdu w miejsce wskazane przez Zamawiającego oraz koszt powrotu ponosi Wykonawca. Rozliczenie odbywać się będzie w systemie godzinowym pracy sprzętu - do każdej faktury wystawianej należy podpiąć kopie potwierdzonych przez pracownika Zamawiającego kart pracy sprzętu.Wykonawca wynajmie Zamawiającemu jednostkę sprzętową j.w. na podstawie zamówienia otrzymanego telefonicznie lub faksem, w którym Zamawiający dokładnie określi rodzaj sprzętu, datę, czas i miejsce realizacji zamówienia. Wymagane załączniki do formularza ofertowego: odpowiedni wpis do KRS lub rejestru działalności gospodarczej, polisa ubezpieczenia działalności gospodarczej, uprawnienia kierowcy - operatora do obsługi dźwigu-żurawia, aktualne ubezpieczenie OC dźwigu-żurawia. Szczegółowy opis wymagań co do poszczególnych części znajduje się w SIZW.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 455000002
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: czas podstawieniaw sprzętu zastępczego
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.mzuk.sosnowiec.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach