Przetargi.pl
Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych na potrzeby projektu pn. Rozwój przez nowoczesną edukację w szkołach Gminy Jaworze.

Gmina Jaworze ogłasza przetarg

 • Adres: 43-384 Jaworze, ul. Zdrojowa 82
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 33 828 66 00 , fax. 33 828 66 01
 • Data zamieszczenia: 2014-01-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Jaworze
  ul. Zdrojowa 82 82
  43-384 Jaworze, woj. śląskie
  tel. 33 828 66 00, fax. 33 828 66 01
  REGON: 07218226100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.jaworze.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych na potrzeby projektu pn. Rozwój przez nowoczesną edukację w szkołach Gminy Jaworze.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa pomocy dydaktycznych na potrzeby projektu pn. Rozwój przez nowoczesną edukację w szkołach Gminy Jaworze. Przedmiot zamówienie obejmuje 10 części: Część I - materiały eksploatacyjne (tusze, tonery). Cześć II - materiały biurowe, papiernicze, piśmiennicze, rysunkowe, plastyczne i dekoracyjne. Cześć III - pomoce dydaktyczne - język polski, matematyka. Cześć IV - pomoce dydaktyczne - języki obce. Cześć V - oprogramowanie i programy multimedialne. Część VI - pomoce dydaktyczne matematyczno - przyrodnicze. Część VII - pomoce dydaktyczne - koło wokalne i teatralne - sprzęt. Część VIII - pomoce dydaktyczne - koło teatralne - kostiumy. Część IX - Szkolny ogródek meteorologiczny. Część X - Klocki konstrukcyjne z oprogramowaniem i wyposażeniem. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na w/w części. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 1 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia. 3. Szczegółowy opis sposobu wykonania przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 2 - Wzór umowy. 4. Zamawiający dopuszcza oferowanie przez wykonawców w ramach poszczególnych części przedmiotu zamówienia równoważnych pomocy dydaktycznych. Jakiekolwiek nazwy własne użyte w SIWZ są tylko przykładami pożądanej przez Zamawiającego konfiguracji produktów, które spełniają wymogi Zamawiającego. Przez produkt równoważny Zamawiający rozumie produkt o parametrach i standardach jakościowych takich samych bądź lepszych w stosunku do produktów wskazanych (pożądanych) przez Zamawiającego. Jeżeli gdziekolwiek w opisie przedmiotu zamówienia pojawia się nazwa, marka lub typ wskazujący na konkretnego producenta, należy to interpretować, że określenie ma jedynie charakter przykładowy, a Wykonawca sporządzając ofertę może uwzględnić wyrób każdego innego producenta, który jest równoważny, tzn. posiada co najmniej takie same lub lepsze parametry jakościowe oraz standard wykonania w stosunku do podanych w opisie przedmiotu zamówienia. Składając ofertę na produkt równoważny Wykonawca będzie zobowiązany wskazać nazwę produktu, producenta, oraz przedstawić w ofercie dokładny opis produktu. 5. Pomoce dydaktyczne muszą być fabrycznie nowe, wolne od wad oraz muszą posiadać odpowiednie atesty, certyfikaty, świadectwa jakości lub inne dokumenty dopuszczające do użytku. 6. Wymagany okres gwarancji na dostarczone pomoce dydaktyczne wynosi min. 12 miesięcy licząc od dnia zatwierdzenia protokołu odbioru przedmiotu zamówienia. 7. Przedmiot zamówienia /dot. odpowiednich części przedmiotu zamówienia/ Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć w ilościach i pod adresy wskazane w Załączniku nr 1 do SIWZ. 8. Przedmiot zamówienia jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytetu IX - Rozwój kompetencji i wykształcenia w regionach, Działania 9.1. - Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałania 9.1.2. - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 301251105
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 14 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.jaworze.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach