Przetargi.pl
Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek dla Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej

Miasto Bielsko-Biała - Urząd Miejski w Bielsku-Białej, Wydział Informatyki ogłasza przetarg

 • Adres: 43-300 Bielsko-Biała, pl. Ratuszowy 1
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 33 49-71-497 , fax. 33 49-71-786
 • Data zamieszczenia: 2016-05-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto Bielsko-Biała - Urząd Miejski w Bielsku-Białej, Wydział Informatyki
  pl. Ratuszowy 1 1
  43-300 Bielsko-Biała, woj. śląskie
  tel. 33 49-71-497, fax. 33 49-71-786
  REGON: 00051566100000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek dla Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa do pomieszczenia magazynu w siedzibie Zamawiającego materiałów eksploatacyjnych (taśm, tonerów, tuszy i bębnów) - zwanych dalej materiałami do urządzeń drukujących, według szczegółowego wykazu przedmiotu zamówienia wskazanego we wzorze Formularza Ofertowego - Załącznik Nr 1 do SIWZ.2.Użyte w dalszej części sformułowania urządzenie/a drukujące Zamawiający rozumie jako urządzenia drukujące do których zaoferowane materiały mają być zastosowane, a które zostały wyszczególnione we wzorze Formularza Ofertowego - Załącznik nr 1 do SIWZ.3.Materiały będą dostarczane partiami, sukcesywnie wg potrzeb Zamawiającego.4.Wielkość i asortyment każdej partii materiałów będzie wynikać z jednostronnej dyspozycji, tj. zamówienia (zlecenia częściowego) od osoby upoważnionej ze strony Zamawiającego. Zlecenia składane będą telefonicznie, faksem lub e-mailem w dni robocze Zamawiającego, w godzinach 8:00 do 15:00. Wykonawca ma obowiązek niezwłocznego potwierdzenia przyjęcia zlecenia częściowego. Przedmiot zlecenia częściowego będzie dostarczany w terminie 2 dni roboczych w godzinach od 8:00 do 15:00. Warunki dostawy i odbioru materiałów przez Zamawiającego zostały określone szczegółowo we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ.5.Ilości materiałów wskazane we wzorze Formularza Ofertowego - Załącznik nr 1 do SIWZ są wielkościami orientacyjnymi, przyjętymi dla celu porównania ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty - Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany ilości materiałów wskazanych w ofercie Wykonawcy. Wykonawcy, z którym Zamawiający podpisze umowę nie przysługuje roszczenie o realizację dostaw w wielkościach podanych w ofercie.6.Zamawiający oświadcza, że ilość materiałów zamówionych w ramach wszystkich zleceń częściowych nie będzie mniejsza niż wartość 70% CENY OFERTY BRUTTO podanej w ofercie Wykonawcy.7.Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na dostarczone materiały na okres 12 miesięcy licząc od daty dostawy ostatniego zlecenia częściowego.8.Zamawiający wymaga dostarczenia materiałów zalecanych przez producentów urządzeń drukujących, które muszą: 1)być produkowane z fabrycznie nowych elementów,2)być zabezpieczone przez producenta w sposób gwarantujący, że produkt nie był użyty od momentu wyprodukowania, tj. jako fabrycznie nowe, 3)posiadać naniesiony na obudowie, jak i na opakowaniu wewnętrznym i zewnętrznym opis jednoznacznie identyfikujący producenta i produkt zaś na opakowaniu zewnętrznym jego wydajność, oznaczenie, kod produktu, typ i model urządzeń, do których materiał jest przeznaczony oraz termin ważności, który nie może być krótszy niż 12 miesięcy od daty odbioru zlecenia częściowego, w którym dostarczono dany materiał, być dostarczone w opakowaniach typowych, pojedynczych dla danego produktu wraz z zabezpieczeniami stosowanymi przez danego producenta (np. hologramy),4)być oznakowane indywidualnym numerem seryjnym naniesionym trwale w sposób mechaniczny na obudowie lub zaszytym w elektronice tonera, który to musi być unikalny,5)nie powodować ograniczeń funkcji i możliwości urządzeń drukujących oraz jakości wydruku wyspecyfikowanych w warunkach technicznych producenta urządzeń. Przez powyższe wymagania Zamawiający rozumie w szczególności w odniesieniu do pojęcia jakość cechy zapewniające wierne odwzorowanie na wydruku pliku skierowanego do urządzenia drukującego, czyli zachowanie geometrii oraz kolorystyki (rozkładu szarości przy druku czarno-białym) nie odbiegających wizualnie od obrazu na monitorze komputera (z uwzględnieniem różnic percepcji dla barw oraz rozbieżności wynikających z zastosowanych profili kolorystycznych i metod kalibracji monitora). Przez wierne odwzorowanie Zamawiający rozumie taki wydruk, który zawiera wszystkie skierowane do drukarki elementy pliku graficznego, zachowujące zadaną geometrię oraz kolorystykę, a zarazem nie zawiera jakichkolwiek dodatkowych elementów (np. zabrudzenia, ślady pracy urządzeń drukujących pozostawione przez elementy nie biorące bezpośrednio udziału w nanoszeniu obrazu na papier, powstające zazwyczaj w wyniku niedostatecznej szczelności pojemnika z tonerem). Dla jednoznacznego stwierdzenia niedotrzymania parametrów jakościowych wystarczające jest porównanie obrazu przygotowanego do wydruku na ekranie monitora z gotowym wydrukiem, a następnie (w razie różnicy zdań co do przyczyny nieprawidłowości) - opinia producenta urządzenia bądź jego autoryzowanego serwisu lub test porównawczy przeprowadzony z udziałem innych materiałów eksploatacyjnych - wg uznania Zamawiającego, 6) zapewniać pod względem technicznym i jakościowym właściwą i pełną eksploatację, bezawaryjność i żywotność urządzeń drukujących,7)opakowania (każdą pojedynczą sztukę), w których dostarczone zostaną materiały Wykonawca oznaczy w następujący sposób: pełna nazwa i adres Wykonawcy, Dostawa: dd/mm/rrrr . - lub materiałów równoważnych, których warunki równoważności opisano w pkt 9. 9. Zamawiający dopuszcza składanie ofert z asortymentem równoważnym tj. innym niż wskazany przez producentów urządzeń drukujących. Przez produkt równoważny Zamawiający rozumie produkt spełniający wymagania opisane w pkt 8 ppkt 1-7) przy czym: 1)pojemność, czy też wydajność (ilość uzyskanych kopii) nie może być mniejsza niż materiałów zalecanych przez producentów urządzeń drukujących, 2)kompatybilność z urządzeniem drukującym rozumiana będzie w ten sposób, że parametry tych materiałów będą takie same bądź lepsze, tj. (jakość wydruku, temperatura topnienia tonera, temperatura utrwalania) w stosunku do materiałów zalecanych przez producenta urządzenia drukującego, jak również będą one poprawnie współpracować z urządzeniem, w którym będzie zastosowane w każdym aspekcie współpracy, w tym poprawnej pracy chipa z drukarką (nie mogą być ograniczone funkcje informacyjne, np. ilość pozostałego toneru/tuszu, wyłączanie trybu economode itp.),3)w żadnym stopniu nie mogą naruszać praw patentowych ani własności intelektualnej.Termin wykonania - do 17 grudnia 2016 r. lub do wyczerpania środków finansowych (wyczerpania wartości Umowy o której mowa w § 2 ust. 1 pkt 1 wzoru umowy - Załącznik nr 5) - z zastrzeżeniem, że Zamawiający gwarantuje zakup materiałów jedynie do wysokości 70% CENY OFERTY BRUTTO (wartości Umowy określonej w § 6 ust 1 wzoru umowy).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 301251105
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1.Wykonawca przed upływem terminu składania ofert, winien wnieść wadium w wysokości 5 000,00 PLN (słownie: pięć tysięcy złotych PLN). 2.Wykonawca, który w terminie nie wniesie wadium zostanie wykluczony z postępowania o udzielenie zamówienia.3.W przypadku wadium wnoszonego przez konsorcjum w postaci gwarancji ubezpieczeniowej lub bankowej, zaleca się wskazywać w dokumencie gwarancji wszystkich członków konsorcjum albo lidera konsorcjum ze wskazaniem, iż działa on w imieniu wszystkich Wykonawców działających w konsorcjum.4.Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:1)pieniądzu,2)poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,3) gwarancjach bankowych,4) gwarancjach ubezpieczeniowych,5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1804, z późn. zm.). 5.Wadium wniesione w pieniądzu należy złożyć przelewem bankowym na konto Zamawiającego w Bank Pekao S.A. nr konta: 25 1240 4142 1111 0000 4822 9638 z dołączonym opisem nr sprawy którego dotyczy wadium.6.Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem części VIII pkt 10 ppkt 4) SIWZ.7. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 8.Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy Pzp, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 9.Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zwraca się je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.10. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli: 1) Wykonawca, którego oferta została wybrana odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, 2)zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,3) Wykonawca, którego oferta została wybrana nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 4)jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samem grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp, lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej. 11.Przy wnoszeniu wadium przelewem, dokument polecenia dokonania przelewu nie jest dowodem wniesienia wadium. Potwierdzeniem dokonania wpłaty wadium jest uznanie kwotą wadium rachunku Zamawiającego - wpływ środków na rachunek Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. 12.Wadium w postaci dokumentu (np. gwarancji) należy dołączyć do oferty albo złożyć w formie oryginału w Sekretariacie Wydziału Informatyki Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, Plac Ratuszowy 6 pok. nr 332 (III piętro). 13.Gwarancja zapłaty wadium winna być: bezwarunkowa i płatna na pierwsze żądanie oraz powinna podlegać prawu polskiemu i być realizowana w Polsce. Treść gwarancji powinna umożliwiać Zamawiającemu wykonanie czynności, o których mowa w części VIII pkt 10 SIWZ. Jeżeli z treści gwarancji wynikać będzie, iż do uznania żądania zapłaty na rzecz beneficjenta, niezbędne jest przekazanie takiego żądania przez Bank, w szczególności Bank, który prowadzi rachunek beneficjenta, Zamawiający uzna, iż gwarancja nie jest bezwarunkowa. Wadium w postaci dokumentu winno zawierać oznaczenie postępowania, którego dotyczy. 14.Termin ważności gwarancji nie może być krótszy niż termin związania ofertą tj. 30 dni.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: jakość - maksymalna ilości wadliwych sztuk tonerów, tuszy lub bębnów, których wady ujawnią się w okresie gwarancji lub rękojmi za wady
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.um.bielsko.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach