Przetargi.pl
Dostawa materiałów eksploatacyjnych do urządzeń biurowych dla potrzeb Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej

Gmina Dąbrowa Górnicza ogłasza przetarg

 • Adres: 41-300 Dąbrowa Górnicza, ul. Graniczna 21
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 32 2956700 , fax. 32 2625032, 2956700
 • Data zamieszczenia: 2016-06-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Dąbrowa Górnicza
  ul. Graniczna 21 21
  41-300 Dąbrowa Górnicza, woj. śląskie
  tel. 32 2956700, fax. 32 2625032, 2956700
  REGON: 27625531200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: bip.dabrowa-gornicza.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa materiałów eksploatacyjnych do urządzeń biurowych dla potrzeb Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  I.Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia poniżej kwoty dla dostaw i usług określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 t.j.) zwanej dalej Ustawą. II.Opis przedmiotu zamówienia: 1. W ramach pojedynczej dostawy Dostawca zobowiązany jest dostarczyć materiały eksploatacyjne do siedziby Zamawiającego, tj. Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej, ul. Graniczna 21, 41-300 Dąbrowa Górnicza, transportem, którym dysponuje w terminie zgodnym z deklaracją ofertową (nie dłuższym niż 4 dni robocze) do godziny 13.00 od momentu złożenia telefonicznego, faksowego lub drogą elektroniczną zapotrzebowania przez Zamawiającego. Dostawa materiałów eksploatacyjnych po godzinie 13.00 będzie uznana za nieterminową i zostaną naliczone kary umowne zgodnie z § 7 pkt 1.3 umowy. 2. Zamówione materiały eksploatacyjne Dostawca zobowiązuje się dostarczyć do magazynu Zamawiającego, znajdującego się w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Górniczej, ul. Graniczna 21, 41-300 Dąbrowa Górnicza na własny koszt. 3. Dostawca zobowiązany jest do dostawy zamawianych materiałów eksploatacyjnych razem z fakturą. Zamawiający dokona odebrania zamawianych materiałów eksploatacyjnych oraz odebrania faktury po sprawdzeniu zgodności dostawy z fakturą każdorazowo w obecności przedstawiciela Dostawcy. 4. W przypadku nieobecności przedstawiciela Dostawcy w sytuacji określonej w pkt. 3.3.3 SIWZ Zamawiający dokona odebrania dostawy zamówionych materiałów eksploatacyjnych oraz odebrania faktury, z tym że wszelkie uszkodzenia oraz niezgodności zamówienia z załączoną fakturą zostaną zareklamowane, a reklamacja zostanie uznana każdorazowo na korzyść Zamawiającego i rozpatrzona w terminie określonym w 3.3.6 SIWZ. 5. Zamawiający zobowiązuje się do zbadania przedmiotu zamówienia w ciągu 30 dni roboczych od daty ich odbioru. 6. W razie stwierdzenia wad towaru, Dostawca zobowiązuje się do wymiany towaru na towar wolny od wad w ciągu 2 dni roboczych licząc od momentu powiadomienia telefonicznego, faksowego lub drogą elektroniczną. 7. Wszystkie materiały eksploatacyjne muszą być nie regenerowane, nie prefabrykowane, nie poddawane procesowi ponownego napełniania, recyklingu, demontażu lub wymiany jakichkolwiek elementów, muszą być kompatybilne ze sprzętem wskazanym przez Zamawiającego oraz odpowiadać wymaganiom wskazanym w SIWZ. 8. Materiały eksploatacyjne muszą być fabrycznie nowe, czyli przy ich produkcji musi być wykorzystane 100% nowych części (żadna z części np. kaseta, bęben światłoczuły, obudowa, listwa podająca, listwa zbierająca, wałek magnetyczny, głowic drukująca, toner, atrament, tusz, śrubki, sprężynki oraz pozostałe części, nie może być wcześniej wykorzystywana w formie pierwotnej w całości lub w części w innym produkcie) bez śladów poprzedniego używania i uszkodzenia, pochodzące z bieżącej produkcji. 9. Moduły bębna, kasety z tonerem oraz kasety z tuszem muszą być wyprodukowane nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem dostarczenia ich do siedziby Zamawiającego. 10. Termin przydatności do użycia tonerów, bębnów, tuszy w danej partii musi wynosić co najmniej 12 miesięcy od daty dostawy danej partii do siedziby Zamawiającego. 11. Każda sztuka dostarczanego materiału eksploatacyjnego musi być zapakowana w kartonowe opakowanie, na którym musi widnieć logo i nazwa producenta, opis zawartości, wydajność i numer katalogowy oraz data ważności. W przypadku braku któregokolwiek z wymienionych danych na opakowaniu Dostawca jest zobowiązany do dostarczenia dokumentu, który potwierdzi ww. dane dostarczonych materiałów eksploatacyjnych zgodnie z ich numerami seryjnymi. 12. Każdy materiał eksploatacyjny musi być opakowany w wewnętrzne, szczelne opakowanie z folii uniemożliwiającej kontakt modułu z powietrzem atmosferycznym, wilgocią itp. podczas transportu i przechowywania. 13. Moduły tonerów i tuszy muszą być zabezpieczone przed dostępem kurzu i pyłu powstającego w czasie transportu i przechowywania. 14. Dostawca ponosi wszelkie koszty związane z: a) utratą gwarancji serwisowej urządzeń oraz przejęciem wszystkich warunków gwarancji wydanych przez producenta, b) naprawami (czyszczenie, wymiana części, wszelkie czynności związane z usunięciem szkody) urządzeń uszkodzonych przez użytkowanie nieodpowiedniej jakości materiałów eksploatacyjnych dostarczanych przez Dostawcę, w tym także koszty dojazdu i czasu potrzebnego na usunięcie szkody, c) ekspertyzami urządzeń wydanych przez niezależnych ekspertów jeżeli stwierdzą uszkodzenie spowodowane użytkowaniem nieodpowiednich materiałów eksploatacyjnych dostarczanych przez Dostawcę, d) dostarczeniem urządzeń zastępczych takiego samego modelu, który został oddany do naprawy, jeżeli naprawa uszkodzonych urządzeń potrwa więcej niż 2 dni robocze. 15. Dwukrotne dostarczenie przedmiotu zamówienia, który spowoduje unieruchomienie urządzeń (w tym zanieczyszczenie urządzenia poprzez wysypujący się lub wylewający materiał eksploatacyjny) będzie skutkowało rozwiązaniem umowy przez Zamawiającego w trybie natychmiastowym z winy Dostawcy. 16. Producent dostarczanych materiałów eksploatacyjnych spełnia przepisy związane z ochroną środowiska oraz potwierdza, że materiały są produkowane w sposób bezpieczny i nie wpływający negatywnie na środowisko. 17. Dostarczane materiały eksploatacyjne muszą być wyprodukowane zgodnie z normą ISO 14001 oraz przez producenta posiadającego deklaracją zgodności CE. 18. Dostawca zobowiązany jest do odbioru zużytych materiałów eksploatacyjnych, które dostarczył, a których Zamawiający nie może odsprzedać oraz zobowiązany jest do ich przekazania do unieszkodliwienia zgodnie z ustawą o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz. U. z 2013r., poz. 21 z późn. zm.). Karty przekazania odpadu, tj. Dokumenty poświadczające odpowiednie postępowanie z odpadami winny być przekazane Zamawiającemu. 19. Realizacja przedmiotu zamówienia będzie następować poprzez sukcesywne zlecenia Zamawiającego w zależności od zapotrzebowań zgłaszanych przez poszczególne wydziały / komórki równorzędne Urzędu Miejskiego. 20. W przypadku poz. 1-29 tabeli Formularza cenowego Zamawiający informuje, że nie dopuszcza równoważnych materiałów eksploatacyjnych ze względu na zawarte umowy na eksploatację sprzętu biurowego oraz na zapisy gwarancyjne producenta urządzeń (urządzenia są objęte gwarancją producenta). III. Rozwiązania równoważne : 1.Wskazane w SIWZ znaki towarowe, patenty i miejsce pochodzenia są uzasadnione specyfikacją przedmiotu zamówienia i mają na celu wskazanie jedynie jakości i parametrów przedmiotu zamówienia z uwagi nas brak innych dostatecznie dokładnych określeń, które pozwalałyby opisać przedmiot zamówienia w tej części w sposób jednoznaczny i wyczerpujący. W związku z powyższym Wykonawcy mogą składać oferty równoważne w stosunku do przedmiotu zamówienia przedstawionego w SIWZ - zgodnie z art. 30 ust.4 i 5 Ustawy. 2.W związku z tym : 2.1.Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie materiałów i urządzeń równoważnych - tj. o parametrach jakościowych nie gorszych niż określone w SIWZ - w odniesieniu do materiałów i urządzeń , których pochodzenie zostało określone przez Zamawiającego w SIWZ nazwą producenta. 2.2. Zgodnie z art. 30 ust.5 ustawy Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać , że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Równoważność pod względem parametrów technicznych, użytkowych oraz eksploatacyjnych ma w szczególności gwarantować realizację robót w zgodzie z dokumentacja techniczną oraz zapewnić uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w SIWZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 301251105
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 12 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca przystępujący do przetargu jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości 4 000,00 zł (słownie: cztery tysiące złotych) w formach określonych w art. 45 ust. 6 Ustawy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Termin pojedynczej dostawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.dabrowa-gornicza.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach