Przetargi.pl
Budowa lokali socjalnych - wykonanie

Gmina Miasteczko Śląskie ogłasza przetarg

 • Adres: 42-610 Miasteczko Śląskie, Rynek 8
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 32 393 80 01 , fax. 32 393 80 02
 • Data zamieszczenia: 2016-06-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Miasteczko Śląskie
  Rynek 8 8
  42-610 Miasteczko Śląskie, woj. śląskie
  tel. 32 393 80 01, fax. 32 393 80 02
  REGON: 27625879900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.miasteczko-slaskie.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa lokali socjalnych - wykonanie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane w zakresie wykonania zadania pn. Budowa lokali socjalnych - wykonanie. 2. Na przedmiot zamówienia określony w pkt. 1 składają się świadczenia szczegółowo wymienione w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiarze robót, jak również we wzorze umowy. 3. Opis przedmiotu zamówienia dotyczy nieruchomości położonej przy ul. Srebrnej w Miasteczku Śląskim i został opracowany na podstawie dokumentacji projektowej dotyczącej: 1) budowy dwóch budynków wielorodzinnych z lokalami socjalnymi BS-1 i BS-2 wraz z instalacjami: elektryczną, wody, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, osiemnastu budynków gospodarczych, rozbudowy drogi wewnętrznej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz kosztorysów inwestorskich - opracowanych przez P.U.H. WELMAT Dionizy Krzepczak z siedzibą: 42-290 Blachownia, Nowa Gorzelnia 61; 2) budowy wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania do budynku BS-1 i BS-2, kosztorysów inwestorskich - opracowanych przez EDMAR Mariusz Budny z siedzibą: 42-660 Kalety, ul. Bema 26. 4. Zakres planowanej inwestycji obejmuje: 1. W zakresie branży budowlanej: 1) roboty przygotowawcze i pomiarowe, 2) roboty rozbiórkowe, 3) roboty ziemne, 4) roboty betonowe i żelbetowe, 5) roboty murarskie i murowe, 6) roboty ciesielskie, 7) roboty blacharsko-dekarskie, 8) roboty termoizolacyjne, 9) roboty tynkarskie, 10) roboty posadzkowe, 11) roboty malarskie, 12) roboty wykończeniowe, 13) roboty ociepleniowe, elewacyjne, 14) roboty kowalsko-ślusarskie, 15) roboty rusztowaniowe, 16) roboty drogowe i brukarskie, 17) roboty transportowe, 18) rekultywacja terenów zieleni. 2. W zakresie branży sanitarnej: 1) budowę dwóch przyłączy wodociągowych oraz dwóch przyłączy kanalizacji sanitarnej dla dwóch wielorodzinnych budynków mieszkalnych BS-1 oraz BS-2, 2) budowę wewnętrznej instalacji wody, wewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej oraz odprowadzenie wód opadowych z dachów i terenu przedmiotowej inwestycji, 3) budowę wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania w dwóch budynkach BS-1 oraz BS-2. 3. W zakresie branży elektrycznej: 1) wykonanie głównych linii zasilających (glz) od istniejących złącz (ZK) do projektowanych szaf licznikowych (SL1, SL2) wraz z ich montażem, 2) wykonanie wewnętrznych linii zasilających (wlz) od projektowanych szaf licznikowych (SL1, SL2) do tablic mieszkaniowych w budynku BS-1 i BS-2, 3) instalację oświetleniową w poszczególnych mieszkaniach w budynku BS-1 i BS-2, 4) instalację gniazd wtykowych w poszczególnych mieszkaniach w budynku BS-1 i BS-2, 5) instalację do zasilania kuchenek elektrycznych (3faz) w poszczególnych mieszkaniach w budynku BS-1 i BS-2, 6) instalację oświetleniową (zewnętrzną) galerii oraz schodów w budynku BS-1 i BS-2, 7) instalację oświetleniową w pomieszczeniu technicznym (piwnicy) w budynku BS-1 i BS-2, 8) instalację gniazd wtykowych w pomieszczeniu technicznym (piwnicy) w budynku BS-1 i BS-2, 9) instalację dzwonkową, 10) instalację odgromową. Całość robot należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami, w tym również zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych z dnia 6 lutego 2003 roku (Dz. U. Nr 47, poz. 401). Wykonawca ma bezwzględny obowiązek zapoznania się z warunkami uzgodnień podanymi w pismach uzgadniających oraz ujętych w protokole ZUD załączonych do dokumentacji projektowej oraz przestrzegania tychże warunków. Uwagi dodatkowe: 1) Z wyżej wymienionej dokumentacji projektowej wynika, że na terenie inwestycji zlokalizowany jest budynek nieczynnej kotłowni oraz garaż blaszany, które z uwagi na kolizję z zaplanowaną inwestycją należy rozebrać. Biorąc pod uwagę powyższe informujemy, że na podstawie Decyzji nr 951/13 z dnia 10.07.2013 r. o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na rozbiórkę, przedmiotowe obiekty zostały już rozebrane. 2) Zgodnie z zobowiązaniami wynikającymi z Decyzji nr 1546/13 z dnia 21.10.2013 r. zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę (ust. 5 pkt 4), celem niedopuszczenia do powstania w trakcie realizacji przedmiotowej inwestycji do kolizji z siecią elektroenergetyczną, sieć ta została przebudowana. 5. Roboty towarzyszące: 1) wykonanie planu BIOZ, 2) ogrodzenie i oznakowanie placu budowy i terenu zaplecza, 3) wykonanie projektu zagospodarowania placu budowy i projektu organizacji robót budowlanych - opracowane ww. projekty winny uzyskać akceptację Inwestora i Projektanta, 4) w razie konieczności utwardzenie placu budowy (na czas budowy), 5) wymiana gruntu, 6) realizacja inwestycji pod nadzorami branżowymi, w tym pod nadzorem PWiK Sp. z o.o. w Tarnowskich Górach - zgodnie z wydanymi uzgodnieniami stanowiącymi załączniki do dokumentacji projektowej, 7) wykonanie próby szczelności ułożonych rurociągów zgodnie z PN-EN 1610:2002, 8) postępowanie z wytworzonymi odpadami zgodnie z obowiązującymi przepisami (wywóz i utylizacja odpadów). 9) odbudowa nawierzchni drogowej zgodnie z wydanymi uzgodnieniami, 10) w zakresie c.o.: - wykonanie instalacji odbiorczych centralnego ogrzewania w uzgodnieniu z Veolia Południe Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowskich Górach, najpóźniej do dnia 30.10.2017 r. (doprowadzenie do pomieszczeń węzłów cieplnych), - przygotowanie pomieszczeń dla węzłów cieplnych, które stanowią własność dostawcy ciepła, w budynkach BS-1 i BS-2 w terminie do 31.10.2017 r., 11) po zakończeniu inwestycji uporządkowanie placu budowy i terenów przyległych wykorzystywanych dla potrzeb budowy, 12) obsługa geodezyjna inwestycji, 13) dokonanie zgłoszenia w organach: Państwowej Inspekcji Sanitarnej i Państwowej Straży Pożarnej, o zakończeniu budowy obiektu budowlanego i zamiarze przystąpienia do jego użytkowania, 14) wykonanie dokumentacji powykonawczej (w tym wykonanie kart inwentaryzacyjnych studzienek kanalizacyjnych). 6. Ilekroć w dokumentacji przetargowej występują nazwy konkretnych produktów, wyrobów lub określenia sugerujące wyroby konkretnych podmiotów Wykonawca winien uznać, iż podano produkty przykładowe, a Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania produktów, wyrobów, materiałów równoważnych o właściwościach, parametrach technicznych nie gorszych niż przyjęto w dokumentacji technicznej. Zgodnie z przepisem zawartym w art. 30 ust. 5 ustawy Pzp Wykonawca winien wykazać, że oferowane materiały, urządzenia i technologie spełniają wymagania określone przez Zamawiającego oraz zagwarantują realizację robót w zgodzie z wydanym pozwoleniem na budowę. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, uwiarygodniających te materiały, produkty i wyroby. Złożone dokumenty będą podlegały ocenie przez autora dokumentacji projektowej, który sporządzi stosowną opinię. Opinia ta będzie podstawą do podjęcia przez Zamawiającego ewentualnej decyzji o odrzuceniu oferty z powodu nierównoważności zaproponowanych materiałów, produktów i wyrobów
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452113411
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 57.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt siedem tysięcy złotych 00/100). 2. Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Okres udzielonej rozszerzonej gwarancji jakości
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.bip.miasteczko-slaskie.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach