Przetargi.pl
Przebudowa obiektu mostowego w ciągu drogi powiatowej 4467S Bestwinka - Bestwina ul. Kościelna w miejscowości Bestwina

Powiat Bielski ogłasza przetarg

 • Adres: 43-300 Bielsko-Biała, ul. Piastowska 40
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 33 8136-900 , fax. 33 8220-672
 • Data zamieszczenia: 2016-06-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiat Bielski
  ul. Piastowska 40 40
  43-300 Bielsko-Biała, woj. śląskie
  tel. 33 8136-900, fax. 33 8220-672
  REGON: 07218170600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiat.bielsko.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa obiektu mostowego w ciągu drogi powiatowej 4467S Bestwinka - Bestwina ul. Kościelna w miejscowości Bestwina
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest przebudowa obiektu mostowego w km 3+250 drogi powiatowej 4467S Bestwinka - Bestwina ul. Kościelna w miejscowości Bestwina. Zakres robót obejmuje rozbiórkę starego i wykonanie nowego obiektu mostowego, wykonanie regulacji (umocnienie) koryta cieku w sąsiedztwie obiektu, zarurowanie fragmentu rowów przydrożnych wraz z wykonaniem ich wylotów do koryta cieku. Szczegółowy zakres robót do wykonania określony został w przedmiarach robót, dokumentacji projektowej, Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych [STWiORB] oraz projekcie umowy, które stanowią integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452211113
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca przystępując do przetargu zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert, tj. najpóźniej do dnia 24.06.2016r. godz. 10:45, w kwocie 30.000,00 zł (słownie: trzydzieścitysięcyzłotych 00/100). Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej uznaje się termin wpływu środków na konto ZDP. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: 1.Pieniądzu; Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego: Zarząd Dróg Powiatowych w Bielsku - Białej, 43-382 Bielsko-Biała ul. T. Regera 81 w - PKO Bank Polski S.A. Nr 20 1020 2528 0000 0102 0406 2592. Za termin wniesienia wadium uznaje się datę wpływu środków na w/w konto ZDP. 2.Poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3.Gwarancjach bankowych; 4.Gwarancjach ubezpieczeniowych; 5.Poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art.6b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2007r. Nr 42, poz. 275). Wadium wniesione w formach wymienionych w pkt 2 - 5 (wystawione na Zamawiającego: Powiat Bielski, ul. Piastowska 40, 43-300 Bielsko-Biała) należy przed terminem składania ofert złożyć (oryginał) w kasie Zarządu Dróg Powiatowych w Bielsku-Białej. Warunek złożenia oryginału w kasie Zarządu nie dotyczy ofert nadsyłanych; w takim przypadku załączony do oferty oryginał zostanie przekazany do kasy po otwarciu oferty. Wadium wniesione w formach wymienionych w pkt 2 - 5 musi zawierać zobowiązanie Gwaranta/Poręczyciela do nieodwołalnego i bezwarunkowego zapłacenia kwoty zobowiązania na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, z tytułu zatrzymania wadium w związku z zaistnieniem co najmniej jednego z przypadków określonych w ustawie Pzp. Treść dokumentu musi dotyczyć wszystkich okoliczności zatrzymania wadium określonych w ustawie Pzp. Gwarant/Poręczyciel nie może uzależniać dokonania zapłaty od spełnienia jakichkolwiek dodatkowych warunków lub od przedłożenia dodatkowej dokumentacji. Wykonawca, który nie wniesie wadium do upływu terminu składania ofert, zostanie wykluczony z postępowania

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Termin wykonania
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.powiat.bielsko.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach