Przetargi.pl
Dostawa elementów sieciowych (DZP.381.56.2016.DW)

Uniwersytet Śląski w Katowicach Dział Zamówień Publicznych ogłasza przetarg

 • Adres: 40-007 Katowice, ul. Bankowa 12
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 32 3592048 , fax. 32 3592048
 • Data zamieszczenia: 2016-06-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Uniwersytet Śląski w Katowicach Dział Zamówień Publicznych
  ul. Bankowa 12 12
  40-007 Katowice, woj. śląskie
  tel. 32 3592048, fax. 32 3592048
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.us.edu.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa elementów sieciowych (DZP.381.56.2016.DW)
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiot zamówienia.
  1) Przedmiotem zamówienia jest dostawa elementów sieciowych, zwanych dalej urządzeniami. Urządzenia powinny być fabrycznie nowe, pochodzić z bieżącej produkcji (2015/2016), posiadać stosowne certyfikaty dopuszczające je do sprzedaży i użytkowania na terenie RP.
  2) Zakres zamówienia obejmuje: zakup urządzeń wraz z ich dostarczeniem, rozładunkiem i wniesieniem do miejsca wskazanego przez Zamawiającego.
  3) Wykonawca zapewni serwis gwarancyjny. Wymagany minimalny termin gwarancji:
  a) Część A: 36 miesięcy;
  b) Część B: gwarancja wieczysta (limited lifetime, 5 lat od zakończenia sprzedaży na terenie RP);
  4) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią załączniki nr 2A-B do SIWZ.
  2. Opis części zamówienia w przypadku dopuszczenia składania ofert częściowych. Informacja dotycząca ofert wariantowych.
  1) Zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert częściowych zgodnie z poniższym podziałem:
  a) część A: Switch 24-portowy (1 szt.), Switch 8-portowy (2 szt.)
  b) część B: Switch 48-portowy (6 szt.)
  2) Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
  3. Termin realizacji zamówienia: do 21 dni od daty otrzymania zamówienia.
  4. Miejsce realizacji zamówienia: Uniwersytet Śląski, Dział Logistyki pok. 417, ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice.
  5. Warunki realizacji zamówienia. Warunki płatności:
  Szczegółowe warunki realizacji zamówienia oraz warunki płatności zostały określone we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ. Termin płatności: cz. A - 21 dni / cz. B - do 30 dni od daty przyjęcia przez Zamawiającego prawidłowo sporządzonej faktury. Nie mniej jednak niż 21 dni.
  6. Oferty równoważne: Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych w przypadkach, w których Zamawiający wskazuje znaki towarowe, patent lub pochodzenie przedmiotu zamówienia, z zachowaniem przez Wykonawcę zasad i wymogów opisanych w SIWZ. Wpisanie znaków towarowych jest uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i Zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą innych dostatecznie dokładnych określeń. Użyte w specyfikacji określenia wskazujące znaki towarowe, patent lub pochodzenie przedmiotu zamówienia należy odczytywać z wyrazami lub równoważne. Wykonawca oferując przedmiot równoważny do opisanego w specyfikacji jest zobowiązany zachować równoważność w zakresie parametrów użytkowych, funkcjonalnych i jakościowych, które muszą być na poziomie nie niższym od parametrów wskazanych przez Zamawiającego.
  7. Podwykonawcy. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy. Jeżeli Wykonawca zamierza powierzyć część zamówienia podwykonawcy, powinien określić ją w swojej ofercie (zgodnie z treścią ust. 5 formularza oferty - załącznika nr 1A do SIWZ). W przypadku, kiedy Wykonawca nie wskaże w ofercie części, którą zamierza powierzyć podwykonawcom, Zamawiający przyjmie, że Wykonawca zrealizuje zamówienie samodzielnie.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 324200003
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 21 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium w niniejszym postępowaniu.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://dzp.us.edu.pl/zamowienia/dostawy
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach