Przetargi.pl
REMONT PODŁÓG W LOKALACH ZARZĄDZANYCH PRZEZ KZGM W KATOWICACH (2 CZĘŚCI)

Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej ogłasza przetarg

 • Adres: 40-126 Katowice, ul. Grażyńskiego 5
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 32 258 20 21-25 , fax. 32 258 20 25, 41 63 167
 • Data zamieszczenia: 2016-07-05
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
  ul. Grażyńskiego 5 5
  40-126 Katowice, woj. śląskie
  tel. 32 258 20 21-25, fax. 32 258 20 25, 41 63 167
  REGON: 24103162000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.kzgm.katowice.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  REMONT PODŁÓG W LOKALACH ZARZĄDZANYCH PRZEZ KZGM W KATOWICACH (2 CZĘŚCI)
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na remoncie podłóg w lokalach mieszkalnych zarządzanych przez KZGM w Katowicach. Zamówienie podzielone jest na 2 części: Część 1 obejmuje remont podłóg w lokalach przy ul.: 1 Maja 154, 3 Maja 31/1, Adamskiego 6/24, Pawła 13/10, Raciborskiej 32/7, Starowiejskiej 13/7, Kochanowskiego 14/10, Plebiscytowej 25/7, Plebiscytowej 26/1, Skłodowskiej 27/18, Franciszkańskiej 26/5, Grunwaldzkiej 7/8, Żeromskiego 1/8, Kijowskiej 30/1, Świdnickiej 33b/22, Jankego 65/3 (w sumie 16 podłóg). Część 2 obejmuje remont podłóg w lokalach przy ul.: Sokolskiej 74/18, Korfantego 55/2, Iłłakowiczówny 7/19, Broniewskiego 1b/48, Markiefki 77b/1, 9 Maja 4/2, 11 Listopada 8/8, Krakowskiej 136/14, Oswobodzenia 67/3, Pod Kasztanami 37, Przelotowej 5/5, Ratuszowej 4/7, Szabelnianej 4/65, Westerplatte 52 wc, Westerplatte 96/1, Westerplatte 100/1, Zarębskiego 5a/7, Chrobrego 25/98 (w sumie 18 podłóg). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają: Przedmiary robót (Załącznik nr 6 do SIWZ). Jeżeli przedmiary robót wskazywałaby w odniesieniu do niektórych materiałów i urządzeń znaki towarowe lub pochodzenie produktu, Zamawiający zgodnie z art. 29 ust 3 ustawy dopuszcza zastosowanie produktów równoważnych. Wszelkie produkty pochodzące od konkretnych producentów określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać towary, by spełnić wymagania stawiane przez Zamawiającego i stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Poprzez zapis minimalne wymagania parametrów jakościowych Zamawiający rozumie wymagania towarów zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, na stronach internetowych producentów. Operowanie przykładowymi nazwami producenta ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. Tak, więc posługiwanie się nazwami producentów/produktów ma wyłącznie charakter przykładowy. Zamawiający przy opisie przedmiotu zamówienia, wskazując oznaczenie konkretnego producenta lub konkretny produkt, dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych, co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt o wskazanych parametrach lub lepszych. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, uwiarygodniających te materiały lub urządzenia. Będą one podlegały ocenie autora przedmiaru robót, który sporządzi stosowną opinię. Opinia ta będzie podstawą do podjęcia przez Zamawiającego decyzji o akceptacji równoważników lub odrzuceniu oferty z powodu nierównoważności produktów. Tam, gdzie w przedmiarach przedmiot zamówienia został opisany za pomocą norm, aprobat, specyfikacji technicznej i systemów odniesienia, o których mowa w art. 30 ust. 1-3 ustawy Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, uwiarygodniających te materiały lub urządzenia. Będą one podlegały ocenie autora przedmiaru robót, który sporządzi stosowną opinię. Opinia ta będzie podstawą do podjęcia przez zamawiającego decyzji o akceptacji równoważników lub odrzuceniu oferty z powodu nierównoważności produktów. UWAGA! Roboty objęte przedmiotem zamówienia będą prowadzone w lokalach zamieszkałych przez najemców. W związku z powyższym w celu terminowej i prawidłowej realizacji robót Wykonawca zobowiązany jest do uzgodnienia z najemcami poszczególnych lokali terminu realizacji przedmiotowych robót. UWAGA! Zamawiający zaleca sporządzenie oddzielnego kosztorysu dla każdej z remontowanych podłóg.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452113411
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Okres gwarancji na wykonane roboty budowlane
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.kzgm.katowice.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach