Przetargi.pl
Remont mieszkań zarządzanych przez KZGM w Katowicach (XIII/2016)

Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej ogłasza przetarg

 • Adres: 40-126 Katowice, ul. Grażyńskiego 5
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 32 258 20 21-25 , fax. 32 258 20 25, 41 63 167
 • Data zamieszczenia: 2016-07-25
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
  ul. Grażyńskiego 5 5
  40-126 Katowice, woj. śląskie
  tel. 32 258 20 21-25, fax. 32 258 20 25, 41 63 167
  REGON: 24103162000000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont mieszkań zarządzanych przez KZGM w Katowicach (XIII/2016)
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na remoncie mieszkań zarządzanych przez KZGM w Katowicach. Zamówienie podzielone jest na 7 części: Część 1 obejmuje remont mieszkania przy: ul. Gliwickiej 81/6, ul. Sobieskiego 23a/1, ul. Gliwickiej 182/16; Część 2 obejmuje remont mieszkania przy: ul. Raciborskiej 34/3, ul. Kozielskiej 10a/24, ul. Cynkowej 12/12; Część 3 obejmuje remont mieszkania przy: ul. Warszawskiej 50/11, ul. Warszawskiej 50/5, ul. 1 Maja 42/5; Część 4 obejmuje remont mieszkania przy: ul. Pogodnej 7/9, ul. Wandy 22/7, ul. Małachowskiego 49/7; Część 5 obejmuje remont mieszkania przy: ul. Dunikowskiego 16/5, ul. Katowickiej 41a/9, ul. Iłłakowiczówny 6/6; Część 6 obejmuje remont mieszkania przy: ul. Słowackiego 11/1, ul. Gliwickiej 132d/44, ul. Opolskiej 13a/4; Część 7 obejmuje remont mieszkania przy: ul. M. Konopnickiej 2/9, ul. Agnieszki 22/14, ul. Dębowej 35/8. UWAGA! Zamawiający na podstawie art. 83 ust. 3 ustawy dopuszcza możliwość złożenia oferty częściowej na jedną lub więcej części zamówienia. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają: przedmiary robót, rysunki, wytyczne do wyceny i montażu instalacji elektrycznej (Załącznik nr 7 do SIWZ), Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót (Załącznik nr 8 do SIWZ). Jeżeli STWiOR lub przedmiary robót wskazywałaby w odniesieniu do niektórych materiałów i urządzeń znaki towarowe lub pochodzenie produktu, Zamawiający zgodnie z art. 29 ust 3 ustawy dopuszcza zastosowanie produktów równoważnych. Wszelkie produkty pochodzące od konkretnych producentów określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać towary, by spełnić wymagania stawiane przez Zamawiającego i stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Poprzez zapis minimalne wymagania parametrów jakościowych Zamawiający rozumie wymagania towarów zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, na stronach internetowych producentów. Operowanie przykładowymi nazwami producenta ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. Tak, więc posługiwanie się nazwami producentów/produktów ma wyłącznie charakter przykładowy. Zamawiający przy opisie przedmiotu zamówienia, wskazując oznaczenie konkretnego producenta lub konkretny produkt, dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych, co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt o wskazanych parametrach lub lepszych. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, uwiarygodniających te materiały lub urządzenia. Będą one podlegały ocenie autora STWiOR, przedmiaru robót, który sporządzi stosowną opinię. Opinia ta będzie podstawą do podjęcia przez Zamawiającego decyzji o akceptacji równoważników lub odrzuceniu oferty z powodu nierównoważności produktów. Tam, gdzie w STWiOR lub przedmiarach przedmiot zamówienia został opisany za pomocą norm, aprobat, specyfikacji technicznej i systemów odniesienia, o których mowa w art. 30 ust. 1-3 ustawy Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, uwiarygodniających te materiały lub urządzenia. Będą one podlegały ocenie autora STWiOR, przedmiaru robót, który sporządzi stosowną opinię. Opinia ta będzie podstawą do podjęcia przez zamawiającego decyzji o akceptacji równoważników lub odrzuceniu oferty z powodu nierównoważności produktów. Wymagany przez zamawiającego okres gwarancji wynosi: na stolarkę okienną i drzwiową - 60 miesięcy; na dostarczone i zamontowane urządzenia i elementy wyposażenia - 24 miesiące; na wykonane roboty budowlane - minimalny wymagany przez zamawiającego okres gwarancji wynosi 30 miesięcy. Maksymalny okres gwarancji uwzględniany do oceny ofert wynosi 60 miesięcy (zgodnie z Rozdziałem XVI SIWZ). UWAGA! Zamawiający zaleca sporządzenie oddzielnego kosztorysu dla każdego z remontowanych mieszkań.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452113411
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 2 miesięcy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Gwarancja na wykonane roboty budowlane
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.kzgm.katowice.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach