Przetargi.pl
Ubezpieczenie sprzętu, maszyn i urządzeń pn. Przewoźny Wyciąg Ratowniczy

Centralna Stacja Ratownictwa Górniczego Spółka Akcyjna ogłasza przetarg

 • Adres: 41-902 Bytom, ul. Chorzowska 25
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 032 282-25-25 , fax. 032 2822681
 • Data zamieszczenia: 2016-07-25
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Centralna Stacja Ratownictwa Górniczego Spółka Akcyjna
  ul. Chorzowska 25 25
  41-902 Bytom, woj. śląskie
  tel. 032 282-25-25, fax. 032 2822681
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.csrg.bytom.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Podmiot prawa publicznego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Ubezpieczenie sprzętu, maszyn i urządzeń pn. Przewoźny Wyciąg Ratowniczy
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Ubezpieczenie sprzętu, maszyn i urządzeń pn. Przewoźny Wyciąg Ratowniczy
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 665100008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Dodatkowe klauzule fakultatywne
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.csrg.bytom.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach