Przetargi.pl
Usługi w zakresie ubezpieczenia budynków stanowiących zasób Gminy Siemianowice Śląskie

Gmina Siemianowice Śląskie ogłasza przetarg

 • Adres: 41-100 Siemianowice Śląskie, ul. Jana Pawła II 10
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 32 7605200 , fax. 32 7605280
 • Data zamieszczenia: 2016-07-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Siemianowice Śląskie
  ul. Jana Pawła II 10 10
  41-100 Siemianowice Śląskie, woj. śląskie
  tel. 32 7605200, fax. 32 7605280
  REGON: 27625545300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.um.siemianowice.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługi w zakresie ubezpieczenia budynków stanowiących zasób Gminy Siemianowice Śląskie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie ubezpieczenia budynków mieszkalnych, budynków niemieszkalnych - lokali użytkowych oraz garaży i kiosków w następujących zakresach: Zakres 1. ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk, w szczególności obejmujące : pożar (ogień), uderzenie pioruna, wybuch, upadek statku powietrznego, zalanie (wydostawanie się wody, innych cieczy lub pary z urządzeń wodno-kanalizacyjnych lub technologicznych, w tym wskutek nieumyślnego pozostawienia otwartych kranów lub innych urządzeń przez Ubezpieczonego lub osoby, za które ponosi odpowiedzialność), awaria urządzeń i instalacji wodno - kanalizacyjnych, deszcz nawalny, dym, grad, uderzenie fali dźwiękowej, silny wiatr (huragan), lawina, osuwanie się ziemi, powódź, przepięcie i przetężenie, w zakresie obejmującym wyłącznie szkody w instalacjach, sadza, ciężar śniegu lub lodu, uderzenie pojazdu mechanicznego, zapadanie się ziemi, upadek przedmiotów na ubezpieczone mienie, trzęsienie ziemi, pękanie mrozowe na łączną sumę 354 341 242,00 zł, Zakres 2. Rozszerzenie zakresu 1 o ryzyko kradzieży z włamaniem, kradzieży zwykłej i rabunku z następującymi limitami: Urządzenia i wyposażenie (środki niskocenne) - od kradzieży z włamaniem i rabunku - 50.000,00; Elementy wewnętrzne i zewnętrzne budynków, urządzeń i wyposażenia - od kradzieży zwykłej - 15.000,00, Zakres 3. OC w związku z posiadaniem i użytkowaniem nieruchomości oraz innego mienia - suma gwarancyjna 4 000 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 665100008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Włączenie klauzul fakultatywnych
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.mpgkim.com.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach