Przetargi.pl
Kompleksowe ubezpieczenie spółki Stadion w Zabrzu Sp. z o.o.

Stadion w Zabrzu Sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 41-800 Zabrze, ul. F. Roosevelta 81
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 32 2710860 , fax. 32 2710860
 • Data zamieszczenia: 2016-06-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Stadion w Zabrzu Sp. z o.o.
  ul. F. Roosevelta 81 81
  41-800 Zabrze, woj. śląskie
  tel. 32 2710860, fax. 32 2710860
  REGON: 24083982800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.stadion-zabrze.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Spółka z o.o. ze 100% udziałem gminy

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Kompleksowe ubezpieczenie spółki Stadion w Zabrzu Sp. z o.o.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zamówienie składa się z jednej części, przedmiotem zamówienia jest: 1. Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk 2. Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk 3. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej 4. Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej zarządcy nieruchomości 5. Obowiązkowe ubezpieczenie organizatora imprezy masowej 6. Ubezpieczenia komunikacyjne
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 665100008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 36 miesięcy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg ograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Warunki fakultatywne
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach