Przetargi.pl
Dostawa materiałów eksploatacyjnych - tuszy i tonerów
nr sprawy: DZP.381.62.2016.DW

Uniwersytet Śląski w Katowicach Dział Zamówień Publicznych ogłasza przetarg

 • Adres: 40-007 Katowice, ul. Bankowa 12
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 32 3592048 , fax. 32 3592048
 • Data zamieszczenia: 2016-06-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Uniwersytet Śląski w Katowicach Dział Zamówień Publicznych
  ul. Bankowa 12 12
  40-007 Katowice, woj. śląskie
  tel. 32 3592048, fax. 32 3592048
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.us.edu.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa materiałów eksploatacyjnych - tuszy i tonerów
  nr sprawy: DZP.381.62.2016.DW
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

  1.Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych, materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących tj.: tuszy i tonerów, zwanych dalej materiałami.
  2.Zakres zamówienia obejmuje: zakup materiałów wraz z dostarczeniem, transportem, rozładunkiem i wniesieniem do pomieszczeń Zamawiającego.
  3.Termin gwarancji. Wymagany minimalny okres gwarancji na oferowane materiały: 12 miesięcy. Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się w dacie podpisania Protokołu Odbioru.
  4.Szczegółowy wykaz materiałów wraz z wymaganymi parametrami przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2 do SIWZ (Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - Formularz asortymentowo - cenowy).
  5.Zamawiający wymaga, aby oferowane materiały spełniały wymienione niżej wymagania:
  a)Materiały powinny być wykonane w całości z fabrycznie nowych podzespołów (nie będących regenerowanymi, prefabrykowanymi lub z recyklingu). Materiały nie mogą mieć śladów poprzedniego używania, uszkodzenia oraz winny posiadać również wymagane prawem atesty i badania;
  b)Materiały winny posiadać oryginalne opakowania z zabezpieczeniami stosowanymi przez danego producenta (np. hologramy);
  c)Materiały muszą zawierać oryginalne znaki firmowe producenta, nienaruszone cechy opakowania oryginalnego, pierwotnego, muszą być pakowane pojedynczo, dostarczone do Zamawiającego w oryginalnych opakowaniach producenta, muszą posiadać na opakowaniach zewnętrznych logo i nazwę producenta, opis zawartości i numer katalogowy, w przypadku dostawy produktów równoważnych wymagane jest podanie na opakowaniu oznaczenia oryginalnego materiału eksploatacyjnego, którego dotyczy zamiennik (produkt równoważny);
  d)Materiały dedykowane do jednego urządzenia muszą pochodzić od jednego producenta;
  e)Materiały muszą być w pełni kompatybilne z urządzeniami Zamawiającego, tj. producentów: HP, DELL.
  f)Materiały winny być wyprodukowane zgodnie z normami ISO - 9001:2008 oraz ISO -14001:2004 (lub równoważnymi).
  6.Opis części zamówienia w przypadku dopuszczenia składania ofert częściowych. Informacja dotycząca ofert wariantowych.
  7.Termin realizacji zamówienia: do 10 dni od daty zawarcia umowy.
  8.Adres dostawy: Uniwersytet Śląski w Katowicach, Dział Logistyki, ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice.
  9.Warunki realizacji zamówienia. Warunki płatności. Szczegółowe warunki realizacji zamówienia oraz warunki płatności zostały określone we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ.
  10.Oferty równoważne:
  1)Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych w przypadkach, w których Zamawiający wskazuje znaki towarowe, patent lub pochodzenie przedmiotu zamówienia, z zachowaniem przez Wykonawcę zasad i wymogów opisanych w SIWZ. Wpisanie znaków towarowych jest uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i Zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą innych dostatecznie dokładnych określeń. Użyte w specyfikacji określenia wskazujące znaki towarowe, patent lub pochodzenie przedmiotu zamówienia należy odczytywać z wyrazami lub równoważne.
  2)Wykonawca oferując przedmiot równoważny do opisanego w specyfikacji jest zobowiązany zachować równoważność w zakresie parametrów użytkowych, funkcjonalnych i jakościowych, które muszą być na poziomie nie niższym od parametrów wskazanych przez Zamawiającego.
  3)Za materiały równoważne Zamawiający uzna materiały fabrycznie nowe o wydajności nie mniejszej niż określona w SIWZ, potwierdzonej dokumentem z przeprowadzonych badań wydajnościowych zgodnie z normami określonymi w SIWZ.
  4)Zastosowanie materiałów równoważnych nie może naruszać warunków gwarancji urządzeń, powodować utraty gwarancji oraz zastrzeżeń patentowych producentów urządzeń drukujących.
  5).Oferowane materiały równoważne nie mogą ograniczać funkcji i możliwości urządzeń oraz zaniżać jakości wydruku w stosunku do materiałów oryginalnych. Wymagana jest również pełna kompatybilność z oprogramowaniem urządzeń: informowanie o liczbie wydrukowanych stron, poziomie zużycia tonera/tuszu - jeśli urządzenie posiada takie możliwości. W przypadku kiedy produkt oryginalny posiada wbudowany układ scalony, który monitoruje proces druku, produkt równoważny winien posiadać analogiczny element działający w ten sam sposób.
  6)Zamawiający dopuszcza złożenie oferty równoważnej na materiały eksploatacyjne innych producentów niż wskazanych w SIWZ pod warunkiem dołączenia do każdego proponowanego materiału dokumentów, o których mowa w rozdz. IV ust. 7 pkt 2) niniejszej SIWZ.
  11. Podwykonawcy. W przypadku, gdy Wykonawca zamierza zrealizować przedmiot zamówienia z udziałem podwykonawców, Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom (zgodnie z treścią ust. 7 formularza oferty - załącznika nr 1A do SIWZ). W przypadku, kiedy Wykonawca nie wskaże w ofercie części, którą zamierza powierzyć podwykonawcom, Zamawiający przyjmie, że Wykonawca zrealizuje zamówienie samodzielnie.
  12.Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 301251105
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 10 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Termin dostawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.us.edu.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach