Przetargi.pl
Dostawa materiałów eksploatacyjnych - tuszy i tonerów (DZP.381.82.2016.DW)

Uniwersytet Śląski w Katowicach Dział Zamówień Publicznych ogłasza przetarg

 • Adres: 40-007 Katowice, ul. Bankowa 12
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 32 3592048 , fax. 32 3592048
 • Data zamieszczenia: 2016-07-26
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Uniwersytet Śląski w Katowicach Dział Zamówień Publicznych
  ul. Bankowa 12 12
  40-007 Katowice, woj. śląskie
  tel. 32 3592048, fax. 32 3592048
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.us.edu.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa materiałów eksploatacyjnych - tuszy i tonerów (DZP.381.82.2016.DW)
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiot zamówienia.
  1) Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy fabrycznie nowych, pochodzących z bieżącej produkcji (2015/2016), materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących tj.: tuszy i tonerów, zwanych dalej materiałami.
  2) Zakres zamówienia obejmuje: zakup materiałów wraz z dostarczeniem, transportem, rozładunkiem i wniesieniem do pomieszczeń Zamawiającego. 3) Termin gwarancji.
  Wymagany minimalny okres gwarancji na oferowane materiały: 12 miesięcy. Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się w dacie podpisania Protokołu Odbioru.
  4) Szczegółowy wykaz materiałów wraz z wymaganymi parametrami przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2 do SIWZ (Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - Formularz asortymentowo - cenowy).
  5) Zamawiający wymaga, aby oferowane materiały spełniały wymienione niżej wymagania:
  a) Materiały powinny być wykonane w całości z fabrycznie nowych podzespołów (nie będących regenerowanymi, prefabrykowanymi lub z recyklingu). Materiały nie mogą mieć śladów poprzedniego używania, uszkodzenia oraz winny posiadać również wymagane prawem atesty i badania;
  b) Materiały winny posiadać oryginalne opakowania z zabezpieczeniami stosowanymi przez danego producenta (np. hologramy);
  c) Materiały muszą zawierać oryginalne znaki firmowe producenta, nienaruszone cechy opakowania oryginalnego, pierwotnego, muszą być pakowane pojedynczo, dostarczone do Zamawiającego w oryginalnych opakowaniach producenta, muszą posiadać na opakowaniach zewnętrznych logo i nazwę producenta, opis zawartości i numer katalogowy, w przypadku dostawy produktów równoważnych wymagane jest podanie na opakowaniu oznaczenia oryginalnego materiału eksploatacyjnego, którego dotyczy zamiennik (produkt równoważny);
  d) Materiały dedykowane do jednego urządzenia muszą pochodzić od jednego producenta;
  e) Materiały muszą być w pełni kompatybilne z urządzeniami Zamawiającego, tj. producentów: HP, KYOCERA, BROTHER, XEROX, EPSON.
  f) Materiały winny być wyprodukowane zgodnie z normami ISO - 9001:2008 oraz ISO -14001:2004 (lub równoważnymi).
  2. Termin realizacji zamówienia.
  Zamówienie będzie realizowane sukcesywnie, przez okres 6 miesięcy od daty zawarcia umowy, bądź do momentu wyczerpania przewidzianych ilości materiałów określonych w Załączniku nr 2 do SIWZ, w zależności od tego, które z wymienionych zdarzeń nastąpi wcześniej, według bieżących potrzeb Zamawiającego, partiami na podstawie otrzymanego zamówienia od Zamawiającego.
  3. Adres dostawy.
  1) Poz. 1-17 wykazu materiałów: Uniwersytet Śląski w Katowicach, Magazyn Artykułów Różnych, ul. Bankowa 11, 40-007 Katowice
  2) Poz. 18-27 wykazu materiałów: Uniwersytet Śląski w Katowicach, Dział Logistyki, ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice
  4. Warunki realizacji zamówienia. Warunki płatności.
  1) Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie w terminie do 5 dni roboczych od daty otrzymania zamówienia.
  2) Materiały powinny być dostarczone w całości jednorazową dostawą w ramach jednej pozycji danego zamówienia wystawionego przez Zamawiającego; Zamawiający nie dopuszcza możliwości realizacji danego zamówienia w częściach w ramach jednej pozycji zamówienia, a tym samym fakturowania częściowego w ramach jednej pozycji danego zamówienia.
  3) Termin płatności faktury wynosi 21 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT.
  4) Zamawiający zastrzega sobie prawo do niewykorzystania pełnego asortymentu określonego w opisie przedmiotu zamówienia (załącznik nr 2 do SIWZ), a tym samym pełnej kwoty umowy. Wykonawcy nie przysługuje z tego tytułu żadne roszczenie.
  5) Wykonawca bierze na siebie pełną odpowiedzialność za uszkodzenia sprzętu spowodowane używaniem zaoferowanych materiałów.
  6) Wykonawca zobowiązany będzie do przywrócenia stanu pierwotnego urządzeń drukujących Zamawiającego, które uległy uszkodzeniu ze względu na dostarczony i zastosowany wadliwy materiał eksploatacyjny, w szczególności:
  a) dokonania naprawy urządzenia w autoryzowanym serwisie producenta, a także do dostarczenia nowych materiałów eksploatacyjnych tj.: Wykonawca zobowiązany jest na swój koszt i ryzyko odebrać urządzenie od Zamawiającego, dokonać jego naprawy w autoryzowanym serwisie, oraz dostarczyć naprawione urządzenie do siedziby Zamawiającego, przedkładając Zamawiającemu raport dokonanych napraw przez autoryzowany serwis urządzenia. W sytuacji gdy uszkodzone urządzenie posiada gwarancję producenta, dokonane naprawy nie mogą powodować utraty przedmiotowej gwarancji,
  b) w sytuacji, gdy Wykonawca uzna, iż uszkodzenie urządzenia nie nastąpiło z winy dostarczonych przez niego materiałów eksploatacyjnych, zobowiązany jest on do sporządzenia i przekazania Zamawiającemu w formie pisemnej uzasadnienia (ekspertyzy) dotyczącego uszkodzenia, w terminie do 3 dni roboczych od daty zgłoszenia żądania,
  c) W sytuacji spornej co do przyczyny uszkodzenia urządzenia, Zamawiający ma prawo zwrócić się do autoryzowanego serwisu urządzenia o sporządzenie ekspertyzy dotyczącej przyczyn uszkodzenia urządzenia, celem zweryfikowania stanu faktycznego,
  d) W przypadku uzyskania z autoryzowanego serwisu producenta drukarki ekspertyzy potwierdzającej, iż uszkodzenie urządzenia nastąpiło z winy zainstalowanych materiałów eksploatacyjnych (dostarczonych przez Wykonawcę), Zamawiający:
  - Powiadamia wykonawcę o przyczynach uszkodzenia urządzenia,
  - Obciąża wykonawcę kosztami sporządzenia ekspertyzy technicznej przez autoryzowany serwis producenta uszkodzonego urządzenia,
  - Obciąża Wykonawcę kosztami naprawy urządzenia drukującego, lub w sytuacji braku możliwości jego naprawy - kosztami nowego urządzenia o nie gorszych parametrach technicznych.
  7) W przypadku naprawy urządzenia z winy wadliwych wkładów drukujących (tj. dłuższego niż 7 dni od daty wydania ekspertyzy przez autoryzowany serwis), Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia na okres naprawy urządzenia zastępczego o nie gorszych parametrach technicznych w następnym dniu roboczym od daty zawiadomienia Wykonawcy o tym fakcie.
  8) W przypadku gdy dostarczony materiał eksploatacyjny wykazuje wady, powodując obniżenie jakości, wydajności, lub stwierdzenia uszkodzenia dostarczanych materiałów eksploatacyjnych oraz jeśli produkt nie sygnalizuje we właściwy sposób stanu zużycia wkładu i daty poprawnej eksploatacji - Wykonawca na żądanie Zamawiającego winien wymienić bezpłatnie na nowy, wolny od wad - w terminie 3 dni od daty zwrotu uszkodzonego wkładu drukującego.
  9) W sytuacji uzyskania przez Zamawiającego ekspertyzy od autoryzowanego serwisu urządzenia potwierdzającego jego uszkodzenie ze względu na zastosowane wadliwe materiały eksploatacyjne Wykonawca w przypadku stwierdzenia, iż jest uszkodzony lub wadliwy materiał eksploatacyjny dokona jego wymiany na nowy, wolny od wad.
  10) Szczegółowe warunki realizacji zamówienia oraz warunki płatności zostały określone we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ.
  5. Oferty równoważne.
  1) Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych w przypadkach, w których Zamawiający wskazuje znaki towarowe, patent lub pochodzenie przedmiotu zamówienia, z zachowaniem przez Wykonawcę zasad i wymogów opisanych w SIWZ. Wpisanie znaków towarowych jest uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i Zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą innych dostatecznie dokładnych określeń. Użyte w specyfikacji określenia wskazujące znaki towarowe, patent lub pochodzenie przedmiotu zamówienia należy odczytywać z wyrazami lub równoważne.
  2) Wykonawca oferując przedmiot równoważny do opisanego w specyfikacji jest zobowiązany zachować równoważność w zakresie parametrów użytkowych, funkcjonalnych i jakościowych, które muszą być na poziomie nie niższym od parametrów wskazanych przez Zamawiającego.
  3) Za materiały równoważne Zamawiający uzna materiały fabrycznie nowe (rok produkcji 2015/2016) o wydajności nie mniejszej niż określona w SIWZ, potwierdzonej dokumentem z przeprowadzonych badań wydajnościowych zgodnie z normami określonymi w SIWZ.
  4) Zastosowanie materiałów równoważnych nie może naruszać warunków gwarancji urządzeń, powodować utraty gwarancji oraz zastrzeżeń patentowych producentów urządzeń drukujących.
  5) Oferowane materiały równoważne nie mogą ograniczać funkcji i możliwości urządzeń oraz zaniżać jakości wydruku w stosunku do materiałów oryginalnych. Wymagana jest również pełna kompatybilność z oprogramowaniem urządzeń: informowanie o liczbie wydrukowanych stron, poziomie zużycia tonera/tuszu - jeśli urządzenie posiada takie możliwości. W przypadku kiedy produkt oryginalny posiada wbudowany układ scalony, który monitoruje proces druku, produkt równoważny winien posiadać analogiczny element działający w ten sam sposób.
  6) Zamawiający dopuszcza złożenie oferty równoważnej na materiały eksploatacyjne innych producentów niż wskazanych w SIWZ pod warunkiem dołączenia do każdego proponowanego materiału dokumentów, o których mowa w rozdz. IV ust. 7 pkt 2) niniejszej SIWZ.
  6. Podwykonawcy.
  W przypadku, gdy Wykonawca zamierza zrealizować przedmiot zamówienia z udziałem podwykonawców, Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom (zgodnie z treścią ust. 7 formularza oferty - załącznika nr 1A do SIWZ). W przypadku, kiedy Wykonawca nie wskaże w ofercie części, którą zamierza powierzyć podwykonawcom, Zamawiający przyjmie, że Wykonawca zrealizuje zamówienie samodzielnie.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 301251105
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 6 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Oferta winna być zabezpieczona wadium w wysokości: 600,00 PLN (słownie: sześćset złotych, 00/100).
  2. Wadium może być wniesione w jednej lub w kilku następujących formach:
  1) w pieniądzu, na rachunek Zamawiającego:
  ING Bank Śląski Spółka Akcyjna o/Katowice,
  nr rachunku: 29 1050 1214 1000 0022 0331 4816 lub
  2) w poręczeniach bankowych lub w poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy oszczędnościowo - kredytowej jest zawsze poręczeniem pieniężnym lub
  3) w gwarancjach bankowych lub
  4) w gwarancjach ubezpieczeniowych lub
  5) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2) ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 z późn. zm.).
  3. Za datę wniesienia wadium przelewem uważa się datę uznania rachunku bankowego Zamawiającego -Wadium powinno wpłynąć na rachunek bankowy Zamawiającego do upływu terminu wyznaczonego na składanie ofert.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Wsparcie techniczne
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://dzp.us.edu.pl/zamowienia/dostawy
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach