Przetargi.pl
Wykonanie remontu dachu segmentu A i C w budynku MOPS przy ul. Orkana 7a w Katowicach

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach ogłasza przetarg

 • Adres: 40-032 Katowice, ul. Jagiellońska 17
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 032 2511451, 2517817 , fax. 032 2512712 w. 129 lub 136
 • Data zamieszczenia: 2016-06-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach
  ul. Jagiellońska 17 17
  40-032 Katowice, woj. śląskie
  tel. 032 2511451, 2517817, fax. 032 2512712 w. 129 lub 136
  REGON: 00345138700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mops.katowice.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie remontu dachu segmentu A i C w budynku MOPS przy ul. Orkana 7a w Katowicach
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu dachu segmentu A i C w budynku MOPS przy ul. Orkana 7a w Katowicach. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w : 1)Projekcie technicznym budowlano-wykonawczym: a)Dach - Załącznik nr 1a, b)Instalacja odgromowa - Załącznik nr 1b, 2)Przedmiarze robót - Załącznik nr 2, 3)Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót - Załącznik nr 3. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: 1)roboty ogólnobudowlane, 2)remont dachu segmentu A i C, 3)wykonanie instalacji odgromowej, 4)prace wykończeniowe i porządkowe.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452609003
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 42 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Przystępując do postępowania każdy wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 3.000 PLN (słownie: trzy tysiące złotych). Wadium można wnieść w jednej lub kilku niżej podanych formach: - pieniężnej, - poręczenia bankowego lub poręczenia spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, - gwarancji bankowej, - gwarancji ubezpieczeniowej, - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zmianami). Wadium w formie pieniężnej należy wpłacić na rachunek bankowy zamawiającego: 08 1020 2313 0000 3402 0514 9572. Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej uznaje się datę i godzinę wpływu pieniędzy na rachunek bankowy zamawiającego. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: termin wykonania
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.mops.katowice.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną