Przetargi.pl
Przeprowadzenie zajęć logopedycznych dla dzieci z wadami wymowy na rzecz publicznych przedszkoli w Tychach w roku szkolnym 2016/2017

Miejski Zarząd Oświaty ogłasza przetarg

 • Adres: 43-100 Tychy, al. Piłsudskiego 12
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 32 3232400 , fax. 32 3232403
 • Data zamieszczenia: 2016-06-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miejski Zarząd Oświaty
  al. Piłsudskiego 12 12
  43-100 Tychy, woj. śląskie
  tel. 32 3232400, fax. 32 3232403
  REGON: 27206848700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mzo.tychy.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przeprowadzenie zajęć logopedycznych dla dzieci z wadami wymowy na rzecz publicznych przedszkoli w Tychach w roku szkolnym 2016/2017
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie zajęć logopedycznych dla dzieci z wadami wymowy na rzecz publicznych przedszkoli w Tychach wyszczególnionych w załączniku nr 7 do SIWZ, w maksymalnej ilości 4636 godzin. Zamówienie składa się z 18 części, z których każda odnosi się do innego przedszkola
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 800000004
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Doświadczenie wykonawcy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.mzo.tychy.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach