Przetargi.pl
Kampania edukacyjno - promocyjna dla zadania pn. Wyposażenie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych w Gminie Radzionków

Urząd Miejski w Radzionkowie ogłasza przetarg

 • Adres: 41-922 Radzionków, ul. Męczenników Oświęcimia 42
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 0322890727 wew. 106
 • Data zamieszczenia: 2015-04-28
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Miejski w Radzionkowie
  ul. Męczenników Oświęcimia 42 42
  41-922 Radzionków, woj. śląskie
  tel. 0322890727 wew. 106
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.radzionkow.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Kampania edukacyjno - promocyjna dla zadania pn. Wyposażenie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych w Gminie Radzionków
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest: 1) publikacja 2 artykułów w prasie obejmujących swoim zasięgiem teren co najmniej 1 lub najwyżej 3 powiatów, 2) projekt, przygotowanie graficzne, opracowanie tekstu i wykonanie zdjęć oraz dostarczenie do Zamawiającego 2500 ulotek, 3) projekt, przygotowanie graficzne, opracowanie tekstu i wykonanie zdjęć oraz dostarczenie do Zamawiającego 2500 broszur, 4) projekt, przygotowanie graficzne, wykonanie i dostarczenie do Zamawiającego 300 długopisów, 5) projekt, przygotowanie graficzne, wykonanie oraz dostarczenie do Zamawiającego ekologicznej 150 toreb na zakupy, 6) projekt, przygotowanie graficzne, wykonanie i dostarczenie do Zamawiającego 100 zestawów różnokolorowych kredek, 7) projekt, przygotowanie graficzne, wykonanie i dostarczenie do Zamawiającego 100 pamięci usb. Opis przedmiotu zamówienia został szczegółowo przedstawiony w opisie przedmiotu zamówienia - załączniku nr 1a do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 800000004
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Aspekt środowiskowy - materiały użyte do produkcji długopisów, toreb, kredek i obudowy pamięci usb będą pochodziły z recyklingu
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.radzionkow.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach