Przetargi.pl
Przeprowadzenie kursu języka angielskiego oraz kursu metodycznego dla osób dorosłych na potrzeby realizacji projektu pn. Power of Education - podniesienie jakości kształcenia i zarządzania w mikołowskich placówkach oświatowych

Gmina Mikołów ogłasza przetarg

 • Adres: 43-190 Mikołów, Rynek 16
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 32 3248500 , fax. 32 3248400
 • Data zamieszczenia: 2016-06-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Mikołów
  Rynek 16 16
  43-190 Mikołów, woj. śląskie
  tel. 32 3248500, fax. 32 3248400
  REGON: 27625763000000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przeprowadzenie kursu języka angielskiego oraz kursu metodycznego dla osób dorosłych na potrzeby realizacji projektu pn. Power of Education - podniesienie jakości kształcenia i zarządzania w mikołowskich placówkach oświatowych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przeprowadzenie kursu języka angielskiego oraz kursu metodycznego dla osób dorosłych na potrzeby realizacji projektu pn. Power of Education - podniesienie jakości kształcenia i zarządzania w mikołowskich placówkach oświatowych. Kurs Językowy: Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie 360 godzin kursu języka angielskiego dla nie mniej niż 48, nie więcej niż 50 nauczycieli/ dyrektorów Szkół Podstawowych/ Przedszkoli w terminie od 01.09.2016 - 30.06.2017 roku. Długość trwania kursu: 60 godzin zegarowych przypadających na każdego uczestnika/ każdą grupę. Liczba grup: 6 grup. Liczebność grupy: nie mniej niż 6 osób, a nie więcej niż 8 osób w grupie z uwzględnieniem podziału na stopień znajomości języka, który zostanie zweryfikowany przez Wykonawcę na początku świadczenia usługi. Przed rozpoczęciem kursu Wykonawca przeprowadzi test kwalifikacyjny oceniający poziom znajomości języka angielskiego uczestników, na podstawie którego zakwalifikuje uczestników do odpowiednich grup. Godziny zajęć: zajęcia będą się odbywały w godzinach popołudniowych lub w weekendy. Wykonawca musi być dyspozycyjny i dostosować się do zaproponowanych przez uczestników godzin zajęć. Dokładne godziny zajęć zostaną uzgodnione z Wykonawcą bezpośrednio przez realizacją przedmiotu zamówienia. Kadra: Wykonawca zapewni zarówno lektorów polskich do prowadzenia zajęć, jak i native speakerów. Zamawiający wymaga, aby przynajmniej 10% zajęć prowadzona była przez native speakera. Miejsce kursu: kurs musi się odbywać na terenie Gminy Mikołów, lokal zapewni Wykonawca. Lokal musi być przystosowany do prowadzenia zajęć, tj. być wyposażony w krzesła, stoły, tablicę, ewentualnie rzutnik. Zakres merytoryczny programu zajęć: dostosowany do potrzeb i poziomu uczestników/ uczestniczek Projektu. Zajęcia prowadzone metodą bezpośrednią z możliwością korzystania z platformy e-learningowej połączonej z kursem, jednak zajęcia na platformie e-learningowej nie mogą przekroczyć 10% ilości wszystkich zajęć. Weryfikacja czasu świadczenia usługi: karta czasu pracy (załącznik do umowy) + kopia prowadzonego dziennika zajęć. Weryfikacja wykonania usługi: wydanie certyfikatów uczestnictwa w kursie wszystkim uczestnikom kursu. Kurs Metodyczny: Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie kursu metodycznego dla 5 nauczycieli języka angielskiego Szkół Podstawowych w roku szkolnym 2016/2017. Długość trwania kursu: cykl 5 spotkań, pojedyncze spotkanie nie krótsze niż 2 godziny zegarowe, a nie dłuższe niż 3 godziny zegarowe. Liczebność grupy: wszyscy uczestnicy będą uczestniczyć w kursie w tym samym czasie. Zamawiający nie dopuszcza możliwości uczestniczenia w kursie innych osób niebędących uczestnikami projektu. Godziny kursu: Kurs odbędzie się w godzinach popołudniowych lub przez weekend. Wykonawca musi być dyspozycyjny i dostosować się do zaproponowanych przez uczestników godzin zajęć. Dokładne godziny zajęć zostaną uzgodnione z Wykonawcą bezpośrednio przez realizacją przedmiotu zamówienia. Miejsce kursu: kurs musi się odbyć na terenie Gminy Mikołów, lokal zapewni Wykonawca. Lokal musi być przystosowany do prowadzenia zajęć, tj. być wyposażony w krzesła, stoły, tablicę, ewentualnie rzutnik. Zakres merytoryczny: pięć dowolnych tematów z poniższych do wyboru: - Motywacja ucznia w klasie i poza nią - Wykorzystanie gier i zabaw językowych w klasie - Jak efektywnie przedstawiać i tłumaczyć gramatykę - Użycie materiałów autentycznych w klasie - Użycie aplikacji wspomagających uczenie - Mnemotechniki w nauce języków obcych - Rozwijanie umiejętności mówienia z wykorzystaniem obrazków, video oraz historyjek Weryfikacja czasu świadczenia usługi: karta czasu pracy (załącznik do umowy) + kopia prowadzonego dziennika zajęć. Weryfikacja wykonania usługi: wydanie certyfikatów uczestnictwa w kursie wszystkim uczestnikom kursu. Materiały szkoleniowe do zajęć (w przypadku, gdy Wykonawca zadeklarował ich zapewnienie na etapie postępowania przetargowego): Wykonawca gwarantuje komplet materiałów szkoleniowych do zajęć na każdych zajęciach w ramach kursu językowego i kursu metodycznego, dla każdego uczestnika/ uczestniczki zajęć, które będą odpowiadać specyfice zajęć. Pod pojęciem materiały szkoleniowe do zajęć Zamawiający rozumie: kserokopie, wydruki, karty pracy, testy, itp. Na każdych zajęciach Zamawiający wymaga min. 1 szt. ww. materiałów na uczestnika/ uczestniczkę. Materiały szkoleniowe po każdych zakończonych zajęciach przechodzą na własność uczestników/ uczestniczek Projektu. Po zrealizowaniu usługi, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć protokół zdawczo- odbiorczy wydanych materiałów podpisany przez wszystkich uczestników/ uczestniczki zajęć (wzór protokołu stanowi załącznik do umowy). Informacje dodatkowe: Obowiązki Wykonawcy dot. prowadzenia kursu języka angielskiego dla dorosłych: 1.Przeprowadzenie oraz sprawdzenie testów wiedzy wśród uczestników/ uczestniczek Projektu na początku i na końcu trwania Projektu. Obowiązki Wykonawcy dot. prowadzenia kursu języka angielskiego dla dorosłych oraz kursu metodycznego dla nauczycieli języka angielskiego Szkół Podstawowych: 1.Prowadzenie na bieżąco dziennika zajęć realizowanych w ramach Projektu. 2.Wydanie certyfikatów ukończenia kursu dla wszystkich uczestników kursu. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zamieszczono w załączniku Nr A do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 800000004
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Zapewnienie materiałów szkoleniowych do zajęć
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.mikolow.eu
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach