Przetargi.pl
Kompleksowa termomodernizacja budynku oświatowego w Sierakowie Śląskim przy ul. Szkolnej 4

Gmina Ciasna ogłasza przetarg

 • Adres: 42-793 Ciasna, ul. Nowa 1a
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 34 3535100 w. 19 , fax. 34 3535105
 • Data zamieszczenia: 2016-06-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Ciasna
  ul. Nowa 1a 1a
  42-793 Ciasna, woj. śląskie
  tel. 34 3535100 w. 19, fax. 34 3535105
  REGON: 15139841600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: wwwciasna.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Kompleksowa termomodernizacja budynku oświatowego w Sierakowie Śląskim przy ul. Szkolnej 4
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Kompleksowa termomodernizacja budynku oświatowego w Sierakowie Śląskim przy ul. Szkolnej 4 w tym : 1.Docieplenie dachu, 2.Wykonanie instalacji co, wewnętrznej instalacji gazu i kotłowni gazowej, 3. Remont kominów i tarasu 4. Chodniki 5. malowanie elewacji.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 453311007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Nie dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Gwarancja
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: wwwciasna.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach