Przetargi.pl
Przebudowa drogi leśnej Nr 21 w leśnictwie Okrągłe. Znak sprawy S.270.10.2016

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Ujsoły ogłasza przetarg

 • Adres: 34-371 Ujsoły, ul. Św. Huberta 2
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 033 8647352 , fax. 033 8647580
 • Data zamieszczenia: 2016-06-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Ujsoły
  ul. Św. Huberta 2 2
  34-371 Ujsoły, woj. śląskie
  tel. 033 8647352, fax. 033 8647580
  REGON: 07100197800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.katowice.lasy.gov.pl/ujsoly/index.php
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa drogi leśnej Nr 21 w leśnictwie Okrągłe. Znak sprawy S.270.10.2016
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie drogi leśnej Nr 21 w leśnictwie Okrągłe w km 0+000 - 1+440 zgodnie z Dokumentacją projektową, w tym: Projektem budowlano-wykonawczym, Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych oraz Przedmiarem robót w zakresie umożliwiającym osiągnięcie założonych celów, tj. eksploatacji drogi leśnej zgodnie z jej przeznaczeniem. Roboty budowlane objęte dokumentacją techniczna nie wymagają decyzji pozwolenia budowlanego. 2. Realizacja przedmiotu zamówienia będzie obejmowała w szczególności: 2.1. przebudowę odcinka drogi na długości 1 440 m, szerokość jezdni drogi 3,00 m; 2.2. wykonanie 2 mijanek i placu składowego o powierzchni łącznej 400,00 m2; 2.3. wykonanie 5 zjazdów o powierzchni 428 m2; 2.4. wykonanie 18 wodospustów drewnianych; 2.5. odmulenie rowów na długości 888,0 m; 2.6. przebudowę lub czyszczenie 8 przepustów; 2.7. ścinanie, profilowanie i utwardzenie poboczy, pobocza z tłucznia kamiennego frakcji 0-32 mm, grubość warstwy 12 cm; 2.8. wymurowanie nowych lub częściowa naprawa 6 komór i 7 ścianek wlotowych przepustów, naprawy 1 przyczółka mostku, napraw uszkodzonych 5 murków oporowych umocnienia potoku na odcinku łącznym 141,0 m; 2.9. naprawa umocnienia potoku oraz podwyższenie istniejącego umocnienia potoku. 2.10. Ogółem wykonanie projektowanych robót będzie wymagało wykonanie nawierzchni tłuczniowej: 2.10.1. Typu 1 o powierzchni 1 188,0 m2 a) podbudowa z tłucznia kamiennego warstwa dolna frakcji 32-63 mm, grubość warstwy 18 cm, b) warstwa górna nawierzchni z tłucznia kamiennego frakcji 0-32 mm, grubość warstwy 10 cm 2.10.2. Typu 2 o powierzchni 4 150,4 m2 a) warstwa wyrównawcza z tłucznia kamiennego frakcji 32-63 mm grubość warstwy o gr.8 cm b) warstwa górna nawierzchni z tłucznia kamiennego frakcji 0-32 mm, grubość warstwy 10 cm Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Dokumentacja projektowa stanowiąca załącznik nr 9 do SIWZ. 3. Wymagany minimalny okres gwarancji jakości na wykonane roboty budowlane wynosi 36 miesięcy licząc od daty odbioru końcowego przedmiotu umowy. 4. Zamawiający zastrzega, że dojazd do placu budowy może się odbywać wyłącznie od drogi powiatowej Nr 1441 S. Zamawiający nie dopuszcza dojazdu do placu budowy drogą leśną nr 22 od Dziurowej.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452332269
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 4 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium w wysokości 10 000 złotych. 2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 2.1. pieniądzu; 2.2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 2.3. gwarancjach bankowych; 2.4. gwarancjach ubezpieczeniowych; 2.5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 z późn. zm.). 3. Termin i sposób wniesienia wadium. 3.1. Wadium wnoszone w formie pieniądza należy wnieść na rachunek bankowy PGL LP Nadleśnictwa Ujsoły - Bank Spółdzielczy w Rajczy Oddział w Ujsołach Numer konta: 93 8125 1018 0000 0101 2000 0020 3.2. Dokument potwierdzający wniesienie wadium w formie innej niż pieniądz należy złożyć w oryginale w Kasie PGL LP Nadleśnictwa Ujsoły, 34-371 UJSOŁY ul. św. Huberta 2 woj. śląskie. 3.3. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. Wadium uznaje się za wniesione, jeżeli: 3.3.1. wnoszone w formie pieniądza znalazło się na rachunku bankowym Zamawiającego przed upływem terminu na składanie ofert. 3.3.2. wnoszone w pozostałych formach oryginały dokumentów zostały złożone w Kasie PGL LP Nadleśnictwa Ujsoły, 34-371 UJSOŁY, ul. św. Huberta 2 woj. śląskie. 4. Wymagania dotyczące wadium wnoszonego w formie innej niż pieniądz. 4.1. W treści wadium składanego w formie innej niż pieniądz muszą być wyszczególnione okoliczności w jakich Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, określone: 4.1.1. w art. 46 ust. 4a Prawa zamówień publicznych, tj. jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 Prawa zamówień publicznych, lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 Prawa zamówień publicznych, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 4.1.2. w art. 46 ust. 5 Prawa zamówień publicznych, tj. jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. 4.2. Wadium w formach wymienionych w art. 45 ust. 6 pkt. 2 - 5 Prawa zamówień publicznych musi być wystawione na PGL LP Nadleśnictwo Ujsoły. 4.3. Z treści gwarancji winno wynikać bezwarunkowe zobowiązanie Gwaranta (poręczyciela) do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i ust. 5 Prawa zamówień publicznych, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą. Gwarant nie może uzależniać dokonania zapłaty od spełnienia jakichkolwiek dodatkowych warunków lub wykonania czynności jak również od przedłożenia jakiejkolwiek dodatkowej dokumentacji. 5. Wadium wniesione przez jednego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie uważa się za wniesione prawidłowo.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Okres gwarancji
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.katowice.lasy.gov.pl/ujsoly
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach