Przetargi.pl
Adaptacji mieszkania ( zmiana sposobu użytkowania ) dla potrzeb Publicznego Przedszkola nr 14 w Studzionce z przebudową niektórych pomieszczeń w tym przedszkolu przy ul. Jedności 7.

Pszczyński Zarząd Edukacji ogłasza przetarg

 • Adres: 43-200 Pszczyna, ul. Zdrojowa 4 4
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 032 2102193 w. 116 , fax. 032 2102193 w. 118
 • Data zamieszczenia: 2016-06-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Pszczyński Zarząd Edukacji
  ul. Zdrojowa 4 4 4
  43-200 Pszczyna, woj. śląskie
  tel. 032 2102193 w. 116, fax. 032 2102193 w. 118
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Adaptacji mieszkania ( zmiana sposobu użytkowania ) dla potrzeb Publicznego Przedszkola nr 14 w Studzionce z przebudową niektórych pomieszczeń w tym przedszkolu przy ul. Jedności 7.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zakres zamówienia : Zadanie obejmuje zmianę sposobu użytkowania mieszkania na potrzeby Publicznego Przedszkola nr 14 przebudową niektórych pomieszczeń w tym przedszkolu , wymianę centralnego ogrzewania oraz modernizację instalacji elektrycznej. Zakres robót obejmuje : - wymianę drzwi zewnętrznych drewnianych , - częściową wymianę okien drewnianych na okna z PCV z wymianą parapetów wewnętrznych i zewnętrznych , - częściową wymianę drzwi wewnętrznych , - montaż drzwi wewnętrznych o klasie odporności ogniowej EI30 , - montaż belki stalowej z wykonaniem zabezpieczenia p.poż, - zabezpieczenie przeciwpożarowo istniejących belek stalowych , - obudowę orurowania płytami g-k, - rozbiórkę ścianek działowych w remontowanych pomieszczeniach na piętrze ,- uzupełnienie tynków na ścianach i suficie w miejscach rozebranych ścianek , - uzupełnienia posadzek w miejscach rozebranych ścianek , - odtworzenie podłogi w miejscu wykonanej odkrywki , - wykonanie nadproży poszerzonych otworów, - montaż ścianek działowych z systemie płyt GKB i GKBI z wypełnieniem materiałami izolacyjnymi, - montaż ścianki działowej z systemie płyt GKF o klasie odporności ogniowej EI60, z wypełnieniem materiałami izolacyjnymi, - wykonanie łazienki przy nowej sali na I piętrze w zakresie wykonania instalacji wodno- kanalizacyjnej , montażu urządzeń sanitarnych , remontu posadzki z ułożeniem płytek posadzkowych , remontu tynku i licowania ścian , - remont posadzek w wybranych pomieszczeniach, - renowację parkietu w salach zajęć , renowację parkietu obejmuje : mechaniczne szlifowanie posadzki z deszczułek , - miejscowe mocowanie klepek do podłoża ( np.: kołkowanie), - szpachlowanie , - trzykrotne lakierowanie parkietów ,- wymianę cokołów z drewna o przekroju 2 x 8 cm , górna krawędź wyoblona , cokoły wykończone lakierowane Uwaga: realizacja uzależniona jest od wysokości posiadach środków - malowanie ścian i sufitów w kolorach pastelowych - kolorystyka malowania pomieszczeń socjalnych do uzgodnienia z dyrekcją placówki - modernizację centralnego ogrzewania z wymianą grzejników i orurowania , - modernizację instalacji oświetleniowej, oświetlenia ewakuacyjnego , instalacji siły i gniazd wtyczkowych Szczegółowy zakres zamówienia określa dokumentacja projektowa przedmiary i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych oraz przedmiary robót . Przed złożeniem oferty Wykonawca powinien zapoznać się z warunkami lokalizacyjno - terenowymi i wziąć je pod uwagę przy sporządzaniu oferty.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 454530007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 5 000,00 zł. słownie : pięć tysięcy złotych .

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: gwarancja 1 pkt za 3 lata , 5 pkt. za 4 lata , 10 pkt. za 5 lat
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.pze.bip.net.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach