Przetargi.pl
Zakup wodomierzy na potrzeby Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku ogłasza przetarg

 • Adres: 44-200 Rybnik, ul. Kościuszki 17
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 32 422 12 47 , fax. 32 4221247
 • Data zamieszczenia: 2014-01-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku
  ul. Kościuszki 17 17
  44-200 Rybnik, woj. śląskie
  tel. 32 422 12 47, fax. 32 4221247
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zgm.rybnik.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup wodomierzy na potrzeby Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia objętego niniejszym postępowaniem jest zakup wodomierzy na potrzeby Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku. Szczegółowy zakres dostaw wg załącznika nr 4 do SIWZ. Realizacja dostawy wodomierzy odbywać się będzie sukcesywnie zgodnie z zapotrzebowaniem Zamawiającego. Termin dostawy zamówienia od momentu zgłoszenia zapotrzebowania wynosi 7 dni. Zgłoszenia zapotrzebowania będą dokonywane telefonicznie bądź faxem. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć zamówione wodomierze do magazynu Działu Gospodarczego w Rybniku przy ul. Pod Lasem 50 b. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 384211003
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zgm.rybnik.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach