Przetargi.pl
Dostawa wodomierzy

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Świerklańcu ogłasza przetarg

 • Adres: 42-622 Świerklaniec, ul. Młyńska 3
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 32 284 46 17 , fax. 32 3902675
 • Data zamieszczenia: 2015-12-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Świerklańcu
  ul. Młyńska 3 3
  42-622 Świerklaniec, woj. śląskie
  tel. 32 284 46 17, fax. 32 3902675
  REGON: 24173504800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zwik-s.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa wodomierzy
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych wodomierzy do wody zimnej odpornych na działanie magnesu neodymowego i z cechą legalizacyjną UM z roku 2016, określonych w załączniku nr 1 SIWZ (Specyfikacja materiałowa). Dodatkowo wodomierze muszą współpracować z nakładkami umożliwiającymi zdalny odczyt.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 384211003
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Termin płatności
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.zwik-s.pl/?pl_przetargi-2015,27
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach