Przetargi.pl
Sukcesywna dostawa płynu do spryskiwaczy szyb samochodowych (wersja zimowa) dla potrzeb Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego w Bielsku-Białej

Miejski Zakład Komunikacyjny ogłasza przetarg

 • Adres: 43-309 Bielsko-Biała, ul. Długa 50
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2014-01-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miejski Zakład Komunikacyjny
  ul. Długa 50 50
  43-309 Bielsko-Biała, woj. śląskie
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mzkb-b.samorzady.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Sukcesywna dostawa płynu do spryskiwaczy szyb samochodowych (wersja zimowa) dla potrzeb Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego w Bielsku-Białej
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem postępowania jest sukcesywna dostawa płynu do spryskiwaczy szyb samochodowych w wersji zimowej dla potrzeb Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego w Bielsku-Białej. 2. Szacunkowe zapotrzebowanie ilości płynu wynosi 12.000 dm3. 3. Płyn do spryskiwaczy szyb musi charakteryzować się temperaturą krystalizacji nie wyższą niż minus 220 C oraz być wyprodukowany na bazie etanolu (alkoholu etylowego CAS 64-17-5) bez zawartości metanolu. 4. Wykonawca musi dostarczać płyn do siedziby Zamawiającego własnym transportem i na własną odpowiedzialność, w opakowaniach 5 litrowych, w terminie do 5 dni od daty złożenia zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 249513118
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 36 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium i zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.mzkb-b.samorzady.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach