Przetargi.pl
Dostawa leków i testów ureazowych dla potrzeb Szpitala Powiatowego oraz placówek podległych tut. Samodzielnemu Publicznemu Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Myszkowie, ul. Wolności 29

Zespół Opieki Zdrowotnej w Myszkowie ogłasza przetarg

 • Adres: 42-300 Myszków, ul. Wolności 29
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 034 3138978 , fax. 034 3138978
 • Data zamieszczenia: 2014-01-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zespół Opieki Zdrowotnej w Myszkowie
  ul. Wolności 29 29
  42-300 Myszków, woj. śląskie
  tel. 034 3138978, fax. 034 3138978
  REGON: 00030637700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zozmyszkow.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa leków i testów ureazowych dla potrzeb Szpitala Powiatowego oraz placówek podległych tut. Samodzielnemu Publicznemu Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Myszkowie, ul. Wolności 29
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zamówienie obejmuje dostawę leków oraz testów ureazowych w podziale na 2 pakiety (zadania).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 336000006
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.zozmyszkow.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach