Przetargi.pl
Wykonywanie wycen nieruchomości oraz innych opracowań w celu realizacji zadań Prezydenta Miasta Zabrze, w okresie do końca 2016 r. z podziałem na 4 Rejony

Miasto Zabrze ogłasza przetarg

 • Adres: 41-800 Zabrze, ul. Powstańców Śląskich 5-7
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 32 3733537, 2710011 , fax. 32 3733427, 2710818
 • Data zamieszczenia: 2015-12-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto Zabrze
  ul. Powstańców Śląskich 5-7 5-7
  41-800 Zabrze, woj. śląskie
  tel. 32 3733537, 2710011, fax. 32 3733427, 2710818
  REGON: 27625552000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.um.zabrze.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonywanie wycen nieruchomości oraz innych opracowań w celu realizacji zadań Prezydenta Miasta Zabrze, w okresie do końca 2016 r. z podziałem na 4 Rejony
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest: Wykonywanie wycen nieruchomości oraz innych opracowań w celu realizacji zadań Prezydenta Miasta Zabrze, w okresie do końca 2016 r., z podziałem na 4 Rejony, tj. Rejon nr I obejmuje nieruchomości położone w dzielnicach Helenka, Rokitnica, Grzybowice; Rejon nr II obejmuje nieruchomości położone w dzielnicach Mikulczyce, Biskupice, Maciejów, Osiedle Młodego Górnika, Osiedle Mikołaja Kopernika, Osiedle Tadeusza Kotarbińskiego; Rejon III obejmuje nieruchomości położone w dzielnicach Zaborze Północ, Zaborze Południe, Guido, Pawłów, Kończyce, Makoszowy, a także nieruchomości położone poza granicami miasta Zabrze na terenie województwa śląskiego; Rejon nr IV obejmuje nieruchomości położone w dzielnicach Centrum Północ, Centrum Południe, Zandka. Zamawiający zastrzega, iż w przypadku wykonywania opracowań na potrzeby zamiany nieruchomości, jeden Wykonawca będzie realizować zamówienie dla wszystkich nieruchomości podlegających danej zamianie, niezależnie od położenia w Rejonie, przy czym zlecenie będzie realizowane przez Wykonawcę wybranego dla Rejonu, obejmującego całość lub większą część powierzchni nieruchomości Zamawiającego. Natomiast w przypadku sporządzania opracowań na potrzeby postępowań odszkodowawczych prowadzonych na podstawie jednej decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, jeden Wykonawca będzie realizować zamówienie dla wszystkich nieruchomości będących przedmiotem tych postępowań, przy czym opracowania będą realizowane przez Wykonawcę wybranego dla Rejonu obejmującego przeważającą powierzchnię nieruchomości będących przedmiotem postępowań. W zakresie zamówienia Wykonawca (rzeczoznawca majątkowy - autor opracowania) zobowiązany będzie do uczestniczenia, na wezwanie organu lub żądanie Zamawiającego w postępowaniach administracyjnych oraz innych, w których wykorzystano przedmiot zamówienia. Rodzaje czynności, jakie Zamawiający przewiduje zamawiać w każdym z Rejonów, zostały wyszczególnione w formularzu cenowym. Podział miasta na poszczególne Rejony ustalony został według podziału miasta Zabrze na Dzielnice - dostępny na stronie internetowej http://gis.um.zabrze.pl/umzabrze/open.jsp (warstwy: administracja - dzielnice). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Część IV SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 700000001
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości: dla Rejonu nr I - 1.600,- PLN (słownie: jeden tysiąc sześćset złotych) dla Rejonu nr II - 2.700,-PLN (słownie: dwa tysiące siedemset złotych) dla Rejonu nr III - 2.400,-PLN (słownie: dwa tysiące czterysta złotych) dla Rejonu nr IV - 3.100,-PLN (słownie: trzy tysiące sto złotych)

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: termin wykonania zamówienia
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zabrze.magistrat.pl (wybrać po lewej stronie:Urząd Miejski,następnie:Zamówienia Publiczne)
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach