Przetargi.pl
Świadczenie usług polegających na zapewnieniu schronienia i całodziennego wyżywienia osobom bezdomnym z terenu Gminy Skoczów.

Ośrodek Pomocy Społecznej ogłasza przetarg

 • Adres: 43-430 Skoczów, ul. Morcinka 18
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 33 8533452 , fax. 33 8533452
 • Data zamieszczenia: 2015-12-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Ośrodek Pomocy Społecznej
  ul. Morcinka 18 18
  43-430 Skoczów, woj. śląskie
  tel. 33 8533452, fax. 33 8533452
  REGON: 07274503700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ops.skoczow.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Świadczenie usług polegających na zapewnieniu schronienia i całodziennego wyżywienia osobom bezdomnym z terenu Gminy Skoczów.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot zamówienia obejmuje świadczenie usług polegających na zapewnieniu całodobowego, tymczasowego schronienia oraz usług ukierunkowanych na wzmacnianie aktywności społecznej, wyjście z bezdomności i uzyskanie samodzielności życiowej bezdomnym oraz zapewnienie w/w osobom bezdomnym całodziennego wyżywienia w okresie od 01.01.2016r. do 31.12.2016r. Zamówienie podzielone jest na następujące zadania: ZADANIE NR 1 świadczenie w/w usług dla bezdomnych mężczyzn; szacuje się zakup 3650 osobodni przy założeniu skierowania od 1 do 10 osób. Faktyczna ilość osób jest uzależniona od bezpośrednich potrzeb Zamawiającego. ZADANIE NR 2 świadczenie w/w usług dla bezdomnych kobiet oraz kobiet z dziećmi; szacuje się 2920 osobodni przy założeniu skierowania od 1 do 8 osób. Faktyczna ilość osób jest uzależniona od bezpośrednich potrzeb Zamawiającego. Wykonawca może złożyć ofertę na jedną lub dwie części zamówienia. Zakres usług świadczonych przez wykonawcę w ramach udzielenia schronienia osobom bezdomnym obejmuje zapewnienie w szczególności: zapewnieniem możliwości przyjęć przez całą dobę, samodzielnego miejsca do spania w pokoju z minimum jednym oknem, wyposażenia w niezbędne meble (łóżko, miejsce w szafie ubraniowej), czystej pościeli i bielizny pościelowej, środków higieny osobistej przy przyjęciu do schroniska, możliwości korzystania z usług sanitarnych (m.in. ciepła woda), całodziennego wyżywienia: 3 posiłki dziennie śniadanie, obiad w postaci ciepłego posiłku oraz kolacja, w przypadku dzieci wyżywienie odpowiednie do wieku dziecka, warunków do spożywania posiłków, usług ukierunkowanych na wzmacnianie aktywności społecznej, wyjście z bezdomności i uzyskanie samodzielności życiowej tj. polegających między innymi na możliwości skorzystania z informacji, porad, wsparcia, usług terapeutycznych dla osób nadużywających alkoholu. Miejscem świadczenia usług, określonym w treści SIWZ placówką może być każde miejsce przeznaczone do odpłatnego, całodobowego pobytu wielu osób i świadczenia usług noclegowych, spełniające wymagania określone w odrębnych przepisach (tj. sanepidu, straży pożarnej oraz BHP) i posiadające odpowiednie dla jego charakteru wyposażenie socjalne i techniczne oraz odpowiednie zabezpieczenia (ppoż, higieniczne itp.) udokumentowane wymaganymi protokołami przeglądów technicznych. W placówce nie mogą przebywać osoby będące pod wpływem alkoholu lub pod wpływem substancji psychoaktywnych. Jedynie w szczególnie uzasadnionych przypadkach dopuszcza się przebywanie takich osób w schronisku. Przyjęcie osoby bezdomnej do placówki może nastąpić wyłącznie poprzez pisemne skierowanie tej osoby przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Skoczowie, w szczególnych przypadkach mogą zostać przyjęte osoby dowiezione przez Straż Miejską Skoczów lub Policję. Wykonawca ma obowiązek niezwłocznie powiadomić zamawiającego, OPS w Skoczowie o fakcie dowiezienia osoby bez skierowania. Osoby skierowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Skoczowie stają się klientami Ośrodka. W związku z powyższym Wykonawca jest zobowiązany do posiadania placówki w Skoczowie lub w miejscowości oddalonej maksymalnie do 40 km od siedziby zamawiającego, mieszczącej się w Skoczowie przy ul. Morcinka 18. Zamawiającemu zależy na tym, aby placówka Wykonawcy znajdowała się blisko Gminy Skoczów z uwagi na fakt, że klienci Ośrodka Pomocy Społecznej są mieszkańcami Gminy, ostatnie zameldowanie mieli w Gminie Skoczów, jak również ich rodziny zamieszkują na terenie Gminy i okolic. Indywidualny program wychodzenia z bezdomności bazować będzie na rozwiązaniach wypracowanych w Gminie Skoczów, w związku z tym konieczny jest względnie krótki czas dojazdu możliwie jednym środkiem transportu. Nie bez znaczenia jest również koszt dojazdu osób bezdomnych do OPS w celu pracy z pracownikiem socjalnym. Zamawiający zastrzega sobie możliwość kontroli realizacji zamówienia u Wykonawcy, a co za tym idzie odległość nie powinna generować wysokich kosztów delegacji. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia rejestru osób korzystających z pomocy placówki skierowanych przez Zamawiającego. Wykonawca po zakończonym miesiącu ma obowiązek, jako załącznik do rachunku, przedstawić zestawienie osób przebywających w placówce z podaniem: imienia i nazwiska osoby, kresu pobytu. Wykonawca ma obowiązek przedstawić kwartalne zestawienie zawierające co najmniej: Rodzaj i ilości świadczonych usług ukierunkowanych na wzmacnianie aktywności społecznej, wyjście z bezdomności i uzyskanie samodzielności życiowej tj. polegających między innymi na możliwości skorzystania z informacji, porad, wsparcia. Rodzaj i ilości podejmowanych działań terapeutycznych. W przypadku sytuacji wydalenia klienta z placówki, Wykonawca, w terminie nie dłuższym niż 2 dni od dnia zdarzenia, zobowiązany jest do pisemnego poinformowania Zamawiającego o tym fakcie, z podaniem przyczyny tej sytuacji. W przypadku nie zgłoszenia się klienta do placówki przez okres dłuższy niż kolejne 2 dni Wykonawca powinien pisemnie poinformować o tym Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest do udostępnienia jednego numeru telefonu kontaktowego w celu dokonywania przez pracowników Zamawiającego, Straży Miejskiej lub Policji ustaleń dotyczących udzielania schronienia osobom bezdomnym, dostępnego całodobowo w tym również w dniach wolnych. W przypadku Wykonawców posiadających więcej niż jedną placówkę przeznaczoną do realizacji przedmiotowego zamówienia, Wykonawca wskaże jeden numer telefonu dla wszystkich placówek. W takim przypadku do zadań Wykonawcy należeć będzie ustalenie miejsca zapewnienia schronienia i wskazanie go Zamawiającemu, Straży Miejskiej lub Policji. Zamawiający powierza Wykonawcy do przetwarzania dane osobowe podopiecznych Zamawiającego korzystających z ww. usług zgodnie z art. 31 ustawy o ochronie danych osobowych, w zakresie określonym w przedmiocie zamówienia i w celu jego realizacji. Administratorem danych osobowych jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Skoczowie. Wykonawca jest procesorem danych osobowych stosownie do art. 31 ustawy o ochronie danych osobowych i jest zobowiązany do jej przestrzegania. Wykonawca zobowiązuje się do zaprzestania przetwarzania danych osobowych po okresie obowiązywania umowy. Wykonawca zobowiązuje się dopuścić do przetwarzania danych jedynie pracowników posiadających imienne upoważnienie. Wykonawca oświadcza, że spełnia wymogi określone w art. 31 ust. 3 ustawy o ochronie danych osobowych oraz dołoży wszelkich starań celem należytego zabezpieczenia danych, w tym podejmie środki zabezpieczające zbiór danych, o których mowa w art. 36-39 ww. Ustawy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 853110002
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 12 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Nie dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Położenie schroniska dla osób bezdomnych
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: bip.skoczow.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach