Przetargi.pl
DOSTAWA LEKÓW I PŁYNÓW INFUZYJNYCH

Wojewódzkie Centrum Pediatrii "Kubalonka" w Istebnej ogłasza przetarg

 • Adres: 43-470 Istebna, Istebna 500
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 033 8575600, 8575606 , fax. 033 8575630
 • Data zamieszczenia: 2015-12-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wojewódzkie Centrum Pediatrii "Kubalonka" w Istebnej
  Istebna 500 500
  43-470 Istebna, woj. śląskie
  tel. 033 8575600, 8575606, fax. 033 8575630
  REGON: 00029726000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wcpkubalonka.com
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  DOSTAWA LEKÓW I PŁYNÓW INFUZYJNYCH
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia publicznego jest zakup wraz z dostawą leków i płynów infuzyjnych dla potrzeb Działu Farmacji Szpitalnej mieszczącego się w Wojewódzkim Centrum Pediatrii Kubalonka w Istebnej. Zamówienie obejmuje sukcesywne dostawy leków i płynów infuzyjnych według zamówień składanych przez pracownika Działu Farmacji Szpitalnej zgodnie z asortymentem określonym w załączniku nr 2 do niniejszego SIWZ. Wyroby medyczne będące przedmiotem dostawy muszą być dopuszczone do obrotu i stosowania w służbie zdrowia na terenie RP i Unii Europejskiej, jak również spełniać wymogi określone przepisami ustawy Prawo Farmaceutyczne. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wycofania niektórych pozycji i wprowadzenia innych nowo wprowadzonych na rynek, na co Wykonawca wyraża zgodę. W przypadku ustania produkcji, wygaśnięcia rejestracji danego leku lub braku oferowanego produktu Wykonawca winien dostarczyć inny produkt o tym samym składzie chemicznym, zgodny co do dawki i w tej samej cenie oraz wyjaśnić przyczyny braku. Zamawiający wymaga stałości cen jednostkowych dla leków o cenach umownych przez cały okres trwania umowy, natomiast dla leków o cenach urzędowych - zgodnie ze zmianami ogłoszonymi przez właściwego Ministra, przy zachowaniu poziomu rabatu (upustu) określonego w ofercie. Warunki jakim muszą odpowiadać dostawy: - artykuły muszą być dopuszczone do obrotu zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami; - artykuły muszą mieć umieszczony znak CE na opakowaniu handlowym i jeżeli to możliwe na artykule lub jego opakowaniu gwarantującym sterylność, w sposób widoczny, czytelny i nieusuwalny- dotyczy artykułów dla których znak ten jest wymagany, - termin ważności dostarczonych leków musi wynosić minimum 12 miesięcy od daty dostarczenia. - dostawy na koszt i ryzyko Wykonawcy, loco Dział Farmacji Szpitalnej w WCP Kubalonka w Istebnej w odpowiednich opakowaniach, transportem zapewniającym należyte zabezpieczenie przed czynnikami zewnętrznymi, - jeżeli zachodzi potrzeba pilnej dostawy tzw. leku ratującego życie - dostawa nastąpi w tym samym dniu (nie dłużej niż 8godz. od zamówienia)
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 330000000
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wadium winno być wniesione przed upływem terminu składania ofert w wysokości 2 500,00 złotych /dwa tysiące pięćset złotych 00/100 /. Wadium może być wnoszone w każdej dopuszczalnej prawem formie, wnoszone w pieniądzu winno zostać wpłacone lub przelane na rachunek Zamawiającego: PKO BP S.A. nr. 98 1020 1390 0000 6002 0232 1743 z dopiskiem: wadium na dostawę leków ZP 7/15 Wykonawca, który nie wniósł wadium zostaje, wykluczony z postępowania, jego ofertę uznaje się za odrzuconą. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy Pzp. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Termin dostawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.wcpkubalonka.com
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach