Przetargi.pl
Dostawa oleju opałowego w ilości 60 000 litrów w terminie do 31.12.2016r. dla Szkoły Podstawowej w Irządzach

Szkoła Podstawowa im. Jana Lewdocha w Irządzach ogłasza przetarg

 • Adres: 42-446 Irządze, Irządze 126
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 34 3543005 , fax. 34 3543005
 • Data zamieszczenia: 2015-12-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Szkoła Podstawowa im. Jana Lewdocha w Irządzach
  Irządze 126 126
  42-446 Irządze, woj. śląskie
  tel. 34 3543005, fax. 34 3543005
  REGON: 00103087100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.sp.irzadze.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Szkoła Podstawowa im Jana Ledwocha w Irządzach

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa oleju opałowego w ilości 60 000 litrów w terminie do 31.12.2016r. dla Szkoły Podstawowej w Irządzach
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Olej opałowy lekki o niskiej zawartości siarki przeznaczony do celów grzewczych spełniający wymagania normy : PN-C-96024:2011 oraz rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 4 stycznia 2007r.(Dz. U. Nr 4 z 2007 poz.30). Dostawa oleju opałowego będzie odbywać się sukcesywnie według potrzeb Zamawiającego przy rozliczeniu w temperaturze 15 stopni zgodnie z dowodem wydania z bazy paliw. Zamawiający posiada 9 zbiorników o pojemności 3000 litrów każdy. Planowane jest 6 dostaw w trakcie sezonu grzewczego, rozładunek paliwa z autocysterny może odbywać się przy zastosowaniu pompy przy autocysternie lub grawitacyjnie. 2.Dostawy oleju opałowego będą realizowane własnym transportem Wykonawcy w terminie maksymalnym do 3 dni od daty pisemnego bądź telefonicznego zamówienia. Dostawy należy realizować w godzinach pracy Szkoły. Nie zastosowanie się do wyznaczonych przez Zamawiającego godzin dostaw i przyjazd w innych godzinach spowoduje przestój, za co Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności. 3. Wykonawcy powinni zapoznać się z systemem przelewu paliwa do zbiorników. 4. Autocysterna musi być wyposażona w legalizowany przyrząd pomiarowy do napełniania i opróżniania cysterny. Odbiór oleju opałowego odbywał się będzie przez osobę reprezentującą Zamawiającego, zgodnie z odczytem urządzeń pomiarowych posiadających aktualną legalizację zainstalowanych na jednostkach dostawczych Wykonawcy. 5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość nie przyjęcia dostarczonego oleju opałowego w przypadku braku wymaganych przez Zamawiającego odpowiednich dokumentów / certyfikat jakości - oryginał lub kserokopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, dokument zakupu oleju opałowego - oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. 6. W przypadku dostaw oleju opałowego o niewłaściwych parametrach co w znaczny sposób wpłynie na niewłaściwą pracę kotłów i ograniczy ich wydajność, Zamawiający przeprowadzi w trybie natychmiastowym badania w najbliższym, niezależnym laboratorium posiadającym uprawnienia do ich wykonywania. Jeżeli ich wyniki nie będą odpowiadały wymaganym normom i będą niezgodne z załączonym certyfikatem jakości Wykonawca w trybie natychmiastowym, na swój koszt dokona usunięcia niewłaściwego paliwa, czyszczenia zbiornika i ponownie zatankuje go paliwem spełniającym wymagane normy. Cała operacja od chwili złożenia reklamacji Wykonawcy do chwili ponownego zatankowania winna nie trwać dłużej niż 6 godzin, w takim przypadku Wykonawca pokrywa również koszty wykonania badań. Zamawiający nie zapłaci za olej opałowy dostarczony, który nie odpowiada normie i jest niezgodny z dostarczonym certyfikatem jakości. 7. Wykonawcy ponoszą wyłączną odpowiedzialność za zbadanie z należytą starannością specyfikacji istotnych warunków zamówienia i każdego uzupełnienia do specyfikacji istotnych warunków zamówienia wydanego podczas postępowania o udzielenie zamówienia, oraz za uzyskanie informacji w odniesieniu do każdego i wszelkich warunków i zobowiązań, które w jakikolwiek sposób mogą wpłynąć na wartość lub charakter oferty. W przypadku, kiedy Wykonawca zostanie wybrany, żadne żądanie o zmianę Ceny Ofertowej nie może zostać wniesione na podstawie błędów lub ominięć w świetle powyższych zobowiązań Wykonawcy. Uznaje się, iż złożenie ofert oznacza, że Wykonawcy zapoznali się ze wszelkimi odpowiednimi ustawami i innymi przepisami prawnymi obowiązującymi w Rzeczypospolitej Polskiej, które mogą w jakikolwiek sposób wpłynąć na, lub dotyczyć działań i czynności objętych ofertą i wynikającej z niej umową. 8.Całkowita ilość i wartość przedmiotu zamówienia nie może przekroczyć wielkości wynikającej z oferty, jednakże Zamawiający zastrzega sobie prawo do tego. że nie będzie żądał wykonania umowy w całości tzn. może zrezygnować z realizacji części przedmiotu umowy (w wielkości do 30% ilości litrów oleju opałowego). Powyższe nie pociąga za sobą dla Zamawiającego żadnych negatywnych skutków finansowych i nie będzie traktowane jako odstąpienie od umowy. 9. Ceny za olej opałowy będą naliczane według ceny jednostkowej ofertowej uwzględniającej upust. Wykonawca udzieli Zamawiającemu upustu na zakup oleju opałowego w stałej wysokości. Wykonawca będzie zobowiązany : do utrzymania niezmiennej stopy procentowej upustu składającego się na cenę oleju opałowego przez okres trwania umowy. 10. Zamawiający dopuszcza zatrudnienie przez Wykonawcę podwykonawców na wykonanie przedmiotu zamówienia. Jeżeli Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom wykonanie części zamówienia, Zamawiający żąda aby Wykonawca wskazał w swojej ofercie tą część zamówienia, którą zamierza powierzyć podwykonawcom.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 091351005
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda zabezpieczona oferty wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Wydłużenie minimalnego terminu płatności
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.sp.irzadze.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach