Przetargi.pl
WYKONYWANIE USŁUGI POLEGAJĄCEJ NA PROWADZENIU AKCJI ZIMA W OKRESIE OD 15.10.2009 ROKU DO 30.04.2010 ROKU NA DROGACH KRAJOWYCH, POWIATOWYCH, GMINNYCH I WEWNĘTRZYCH NA TERENIE MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO.

Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji ogłasza przetarg

 • Adres: 97-300 Piotrków Trybunalski, ul. Belzacka 176
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 044 7339252 , fax. 044 7329253
 • Data zamieszczenia: 2009-09-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji
  ul. Belzacka 176 176
  97-300 Piotrków Trybunalski, woj. łódzkie
  tel. 044 7339252, fax. 044 7329253
  REGON: 59227611400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mzdik.piotrkow.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  WYKONYWANIE USŁUGI POLEGAJĄCEJ NA PROWADZENIU AKCJI ZIMA W OKRESIE OD 15.10.2009 ROKU DO 30.04.2010 ROKU NA DROGACH KRAJOWYCH, POWIATOWYCH, GMINNYCH I WEWNĘTRZYCH NA TERENIE MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  WYKONYWANIE USŁUGI POLEGAJĄCEJ NA PROWADZENIU AKCJI ZIMA W OKRESIE OD 15.10.2009 ROKU DO 30.04.2010 ROKU NA DROGACH KRAJOWYCH, POWIATOWYCH, GMINNYCH I WEWNĘTRZYCH NA TERENIE MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 1. Zimowe utrzymanie dróg mające na celu prowadzenie działań zmierzających do zmniejszenia lub całkowitego wyeliminowania zakłóceń w ruchu drogowym wywołanych czynnikami atmosferycznymi takimi jak: opady śniegu i marznącej mżawki, śliskości pośniegowej, gołoledzi itp. 2. Usługi będą realizowane sukcesywnie i w miarę potrzeb Zamawiającego, których częstotliwość i intensywność zależeć będzie od występujących warunków atmosferycznych na terenach objętych zamówieniem w okresie wykonywania usługi. 3. Usługi związane z AKCJĄ ZIMA będą rozpoczynane lub zawieszane na każdorazowe pisemne zlecenie Zamawiającego w zależności od aktualnie występujących warunków pogodowych. 4. Wszystkie prace należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, w szczególności zgodnie z zasadami zawartymi w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót stanowiących załącznik Nr 2 do umowy. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera SIWZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 906200009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości: 17 600,00 zł (słownie: siedemnaście tysięcy sześćset złotych) przed upływem terminu składania ofert. 1. Wadium może być wnoszone w następujących formach : - pieniądzu; - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; - gwarancjach bankowych; - gwarancjach ubezpieczeniowych; - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.) Wadium wnoszone w formie pieniężnej wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: BGŻ o/Piotrków Trybunalski Nr r-ku: 90203000451110000000584850 UWAGA: Na poleceniu przelewu należy zamieścić adnotację: Wadium w przetargu nieograniczonym na: WYKONYWANIE USŁUGI POLEGAJĄCEJ NA PROWADZENIU AKCJI ZIMA W OKRESIE OD 15.10.2009 ROKU DO 30.04.2010 ROKU NA DROGACH KRAJOWYCH, POWIATOWYCH, GMINNYCH I WEWNĘTRZYCH NA TERENIE MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO. Oferta nie zabezpieczona akceptowalną formą wadium zostanie wykluczona z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (tekst jednolity: Dz. U. z 2007 roku Nr 223 poz. 1655 ze zm.). 2. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, jeżeli: - upłynął termin związania ofertą; - zawarto umowę w sprawie zamówienia publicznego i wniesiono zabezpieczenie należytego wykonania tej umowy; - zamawiający unieważnił postępowanie o udzielenie zamówienia, a protesty zostały ostatecznie rozstrzygnięte lub upłynął termin do ich wnoszenia. 3. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy: - który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert; - który został wykluczony z postępowania; - którego oferta została odrzucona - Zamawiający żądać będzie ponownego wniesienia wadium przez Wykonawców, którym zwrócono wadium na ich wniosek w związku z tym, iż został wykluczony z postępowania lub jego oferta została odrzucona, jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia protestu unieważniono czynność wykluczenia wykonawcy lub odrzucenia oferty. Wykonawcy wnoszą wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. - Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. Zaleca się wskazanie w ofercie nr rachunku bankowego, na który należy dokonać zwrotu. 4. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy PZP, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy PZP lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nie leżących po jego stronie. 5. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: - odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; - nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; - zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający wymaga, aby Wykonawcy spełniali niżej określone warunki udziału w postępowaniu: 1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia; 3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; 4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia z przyczyn określonych w art 24 ust. 1 i 2 ustawy PZP. OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU Zamawiający dokonywał będzie oceny w następujący sposób: 1. Wyjaśnienia treści złożonych ofert, omyłki pisarskie i rachunkowe: W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między zamawiającym a wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 ustawy PZP, dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści tj: - Zamawiający poprawia w ofercie: a) oczywiste omyłki pisarskie, b) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, c) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, nie powodujące istotnych zmian w treści oferty - niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 2. Sposób oceny zgodności oferty z treścią SIWZ Zamawiający wezwie wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy PZP lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane przez Zamawiającego oświadczenia i dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy PZP, zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez zamawiającego, nie później niż w dniu w którym upłynął termin składania ofert. Zamawiający wzywa także, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy PZP. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawców w przypadkach określonych w art. 24 ustawy - Prawo zamówień publicznych. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uważa się za odrzuconą. Ocena zgodności ofert z treścią SIWZ przeprowadzona zostanie wyłącznie na podstawie analizy dokumentów i materiałów, jakie Wykonawca zawarł w swojej ofercie z zastosowaniem treści art. 26 ust. 3 ustawy PZP. Ocena spełniania warunków opisanych w pkt V SIWZ nastąpi na podstawie oświadczeń i dokumentów o których mowa w pkt VI SIWZ i zostanie dokonana zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia. Warunki udziału w postępowaniu zostaną uznane za spełnione, jeżeli wykonawca złoży wszystkie wymagane oświadczenia i dokumenty, o których mowa w pkt VI SIWZ, a które składają się na ofertę.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Dla potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawcy winni przedłożyć niżej wymienione oświadczenia i dokumenty: 1) Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (wzór nr 2 do SIWZ); 2) Oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania (wzór nr 3 do SIWZ); 3) Oświadczenie o sytuacji ekonomiczno - finansowej (wzór nr 4 do SIWZ); 4) Aktualny odpis z właściwego rejestru, albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (oryginał lub kserokopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę); 5) Oświadczenie o braku zaległości podatkowych wobec Urzędu Skarbowego, oraz o braku zaległości z tytułu składek na Ubezpieczenia Społeczne (wzór nr 5 do SIWZ); 6) Wykaz osób (wzór nr 6 do SIWZ), którymi dysponuje lub będzie dysponował Wykonawca i które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności, przy czym wymaga się by Wykonawca posiadał: a) 3 osoby przeznaczone do pełnienia funkcji DYŻURNEGO AKCJI ZIMA b) Kierowców w ilości zależnej od ilości używanego sprzętu, przy czym każdy z nich ma posiadać aktualne: prawo jazdy kategorii B, C + E i stosowne uprawnienia do obsługi maszyn biorących udział w prowadzeniu AKCJI ZIMA (w celu udokumentowania należy załączyć kopię aktualnego prawo jazdy kategorii B, C + E i stosownych uprawnień do obsługi maszyn biorących udział w prowadzeniu AKCJI ZIMA), Jeżeli Wykonawca wskaże w wykazie osób, że będzie dysponował osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, zobowiązany jest dołączyć pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia. 7) Wykaz niezbędnych do wykonania zamówienia narzędzi i urządzeń, którymi dysponuje lub będzie dysponował Wykonawca (wzór nr 7 do SIWZ); Wykonawca ma posiadać lub dysponować co najmniej następującym narzędziami lub urządzeniami, których wiek nie może przekraczać 10 lat tj: - pługo-solarka (wyposażona w GSP) - min. 2 szt. - pługo-piaskarka (wyposażona w GSP) - min. 2 szt. - piaskarka ciągnikowa - min. 1 szt. - pług lekki - min. 4 szt. - pług sredni lub ciężki - min. 6 szt. - spycharka 75-90kM - min. 2 szt. - równiarka - min. 1 szt. - ładowarka pow. 1 m? - min. 1 szt - koparko-ładowarka - min. 3 szt. - koparka pow. 0,25 m? - min. 1 szt - zestaw do wytwarzania i magazynowania solanki - min. 1 kpl. - ciągnik z przyczepą samowyładowczą - min. 2 szt. - samochód wywrotka - min. 2 szt. - frezarka samojezdna typu BOB-CAT lub równoważna - min. 1 szt. - zasłony przeciwśnieżne na 2 km UWAGA ! Środki transportowe muszą być wyposażone w żółte światła pulsacyjne zgodnie z art. 54 Prawa o ruchu drogowym (Dz.U. z 1997 roku Nr 98 poz. 602 ze zm.) Jeżeli Wykonawca wskaże w wykazie narzędzia i urządzenia, którymi będzie dysponował, zobowiązany jest dołączyć pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia niezbędnych do wykonania zamówienia narzędzi i urządzeń. 8) Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych usług w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością dostawą lub usługom stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz dokumenty potwierdzające, że te usługi zostały wykonane należycie. W celu potwierdzenia wymaga się załączenia dokumentów potwierdzających, że te usługi zostały wykonane należycie (wzór nr 8 do SIWZ). Zamawiający wymaga, aby wykaz zawierał co najmniej 1 usługę wykonaną w ciągu ostatnich 3 lat polegającą na wykonaniu usługi z zakresu prowadzenia AKCJI ZIMA o łącznej wartości porównywalnej z niniejszym zamówieniem wraz z dokumentem potwierdzającym należyte wykonanie usługi. 9) Dowód wniesienia wadium w wysokości: 17 600,00 zł Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 2, 3 i 5 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2006 r. Nr 87, poz. 605 ze zm.) składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiedziano, że: - nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, - nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie, - nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo, że uzyskał zgodę na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. Jeżeli w kraju, pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 2, 3 i 5 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r., zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Dokumenty sporządzone w języku obcym, składa się wraz z tłumaczeniem na język polski, sporządzonym przez tłumacza przysięgłego. DOTYCZY WYKONAWCÓW WSPÓLNIE UBIEGAJĄCYCH SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA (KONSORCJUM): Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia musza wykazać, że: - warunki opisane w pkt V.1) i 4) spełniają każdy z osobna, - warunki opisane w pkt V.2) i 3) spełniają łącznie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.mzdik.piotrkow.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach