Przetargi.pl
Budowa spinki wodaciągowej w miejscowościach Luboszewy, Dąbrowa, Glinnik I

Gmina Lubochnia ogłasza przetarg

 • Adres: 97-217 Lubochnia, ul. Tomaszowska 9
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 044 7103510 , fax. 044 7103022
 • Data zamieszczenia: 2009-09-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Lubochnia
  ul. Tomaszowska 9 9
  97-217 Lubochnia, woj. łódzkie
  tel. 044 7103510, fax. 044 7103022
  REGON: 59064814900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.lubochnia.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa spinki wodaciągowej w miejscowościach Luboszewy, Dąbrowa, Glinnik I
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Inwestycja obejmuje wykonanie zamówienia podstawowego w zakresie budowy sieci wodociągowej w miejscowościach Luboszewy, Dąbrowa,Glinnik I oraz budowę zbiornika wyrównawczego na wodę w miejscowości Dabrowa. Zakres rzeczowy zamówienia podstawowego określa przedmiar robót.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera: przedmiar robót, projekt budowlany, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 450000007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie Wykonawcy, którzy spełniają określone na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, następujące warunki: a)posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, b)posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia, a w szczególności: - posiadają doświadczenie zawodowe - wykonanie w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o zamówienie, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 2 robót budowlanych odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, polegających na budowie sieci wodociągowej lub kanalizacji deszczowej lub kanalizacji sanitarnej o długości co najmniej 3.000mb każda z robót budowlanych, - dysponują kierownikiem budowy, posiadającym stosowne uprawnienia budowlane do sprawowania samodzielnych funkcji w budownictwie, należącym do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa oraz posiadającym co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe w realizacji robót, odpowiadających swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia. c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, d) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Prawo zamówień publicznych. 2. Udzielą Zamawiającemu co najmniej 5-cio letniej gwarancji na wykonane roboty budowlane. 3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wymaga się, aby przynajmniej jeden z Wykonawców (lub wspólnie) spełniał wymagania, o których mowa w ust 1 pkt b, niniejszego rozdziału SIWZ. W przypadku konsorcjum żaden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia nie może podlegać wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy. 4. Sposób dokonania oceny spełnienia wymaganych warunków: a. przy dokonaniu oceny spełnienia warunków Zamawiający będzie się kierował regułą: spełnia albo nie spełnia, b. niespełnienie chociażby jednego warunku skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania; ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Każdy z Wykonawców ma obowiązek złożyć wraz z ofertą następujące dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu: 1. Wykonawca musi złożyć oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz że nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych. 2. Zamawiający żąda w celu potwierdzenia, ze Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu i nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 Prawo zamówień publicznych następujących dokumentów: 1) Aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej - wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 2) Koncesję, zezwolenie lub licencję, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania koncesji, zezwolenia lub licencji na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie objętym zamówieniem. 3) Aktualne zaświadczenia właściwego Naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonanie decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 4) Wykaz osób, którymi dysponuje lub będzie dysponował wykonawca i które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia na stanowisku kierownika budowy, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych (a w tym uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji w budownictwie oraz potwierdzenie przynależności do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa), doświadczenia i wykształcenia , niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, 5) Wykaz wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadającym swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem nazwy i adresu Zamawiającego, ich zakresu rzeczowego (a zwłaszcza długości wykonanej sieci), wartości oraz daty i miejsca wykonania a także załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie. Dokumenty dodatkowe, potwierdzające spełnianie wymagań w stosunku do przedmiotu zamówienia: 3. Sporządzony kosztorys ofertowy z cenami jednostkowymi na podstawie przedmiarów robót, przekazanych przez Zamawiającego oraz tabele elementów scalonych robót budowlanych, 4. Informacja o okresie gwarancji na przedmiotowe roboty. 5. Wskazanie w ofercie przez Wykonawcę części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.lubochnia.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach