Przetargi.pl
Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 173 w Łodzi ul. Sienkiewicza 46

Wydział Edukacji Urzędu Miasta Łodzi ogłasza przetarg

 • Adres: 90-113 Łódź, ul. Sienkiewicza 5
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 042 638 48 33 , fax. 042 638 48 48
 • Data zamieszczenia: 2009-09-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wydział Edukacji Urzędu Miasta Łodzi
  ul. Sienkiewicza 5 5
  90-113 Łódź, woj. łódzkie
  tel. 042 638 48 33, fax. 042 638 48 48
  REGON: 47205763200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.uml.lodz.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 173 w Łodzi ul. Sienkiewicza 46
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia publicznego jest budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 173 w Łodzi, ul. Sienkiewicza 46 w ramach realizowanego przez Ministerstwo Sportu programu: budowa wielofunkcyjnych boisk sportowych ogólnie dostępnych dla dzieci i młodzieży obejmująca : - Roboty nawierzchniowe, - Roboty kanalizacyjne - odwodnienie, - Roboty elektryczne.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452362909
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki: a) Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności. Warunek spełnią wykonawcy, którzy prowadzą działalność gospodarczą obejmującą zakresem przedmiotowe zamówienie. Na potwierdzenie spełnienia tego warunku załączą do oferty: - aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. - aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. b) Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania niniejszego zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania niniejszego zamówienia , znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia oraz nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. Na potwierdzenie spełnienia ww. warunków Wykonawcy: - złożą oświadczenie, że spełniają warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy i nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 - wg załącznika do SIWZ, - Wykażą, że w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali co najmniej trzy obiekty sportowe o wartości min. 600 000 zł każdy z nawierzchnią poliuretanową o min. wymiarach 1000 m2 i na potwierdzenie tego załączą do oferty wykaz wykonanych zamówień ze wskazaniem ich wartości - wg wzoru załączonego do SIWZ wraz z dokumentami potwierdzającymi ich wykonanie z należytą starannością np. referencje inwestora lub generalnego wykonawcy (jeśli zamawiający nie był inwestorem), lub inny dokument, np. protokóły odbioru prac. c) Na potwierdzenie że, roboty budowlane odpowiadają wymaganiom określonym przez zamawiającego Wykonawca załączy do oferty: Dokumenty dotyczące oferowanej nawierzchni poliuretanowej: - Aprobata Techniczna lTB lub Rekomendacja Techniczna ITB lub badania na zgodność z norma PN-EN 14877 lub inny dokument (atest, certyfikat, wyniki badań itp.) wydany przez instytucję uprawnioną do badania i certyfikowania wyrobów (np. Labosport, ISA-Sport), potwierdzający, że oferowana nawierzchnia poliuretanowa spełnia wymienione parametry techniczne - Atest Higieniczny PZH dla oferowanej nawierzchni poliuretanowej - Autoryzacja producenta nawierzchni poliuretanowej, wystawiona dla Wykonawcy na realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na nawierzchnię. - Karta techniczna oferowanej nawierzchni potwierdzona przez jej producenta. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w punkcie 5.1 SIWZ. Z treści załączonych dokumentów musi jednoznacznie wynikać, że ww. warunki Wykonawca spełnił. Nie spełnienie, chociaż jednego warunku (po uwzględnieniu okoliczności, o których mowa w art. 26 ust. 3 i 4 ustawy) skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w punkcie 5.1 SIWZ, Wykonawca składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości (nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert). Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa wyżej zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1.Odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności. 2.Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert 3.Dokument pełnomocnictwa - w przypadku udzielenia pełnomocnictwa do podpisania oferty wraz z załącznikami innej osobie niż upoważniona do reprezentacji. 4.Oświadczenie wykonawcy, że spełnia warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy i nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 - ustawa Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 oraz z 2008 r. Nr 171, poz. 1058). 5.Pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania niniejszego zamówienia - jeżeli Wykonawca nie dysponuje własnym. 6.Wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed wszczęciem postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością pracom stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania 7.Dokumenty potwierdzające, że wszystkie roboty budowlane wymienione w ww. wykazie zostały wykonane należycie 8. Dokumenty dotyczące oferowanej nawierzchni poliuretanowej.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.uml.lodz.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach